O nás

Jedna zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity. Dnes je na Slovensku jediná, ktorá sa špecializuje výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Inovácia prípravy učiteľov modernizácia metodických postupov patrí medzi jej priority.

Uplatnenie

Po absolvovaní študijných odborov na niektorom z troch stupňov štúdia sa absolvent uplatní pedagogický zamestnanec v materských školách, školských kluboch a centrách voľného času, asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľ, metodik, špecialista štátnej správy, manažér a inšpektor v predškolskej oblasti.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači budú na štúdium prijatí bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov štúdia zo strednej školy.

Magisterské štúdium

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý v bakalárskom stupni štúdia.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov