Konzultačné hodiny

Vyhradený čas odborníka pre študentov, k prebratí (konzultovaním) určitých problémov, otázok, atď; ten sa im venuje osobne a snaží sa im pomôcť.

čítajte viac

Fakultných

Poverená osoba, ktorá má na starosti koľaje (ubytovacie zariadenia pre študentov); stará sa o poriadok na koľajniciach, platby za ubytovanie, atď

čítajte viac

Učo

Ide o unikátne číslo každého študenta alebo zamestnanca, ktoré by ho malo identifikovať; pretože táto skratka úplne zdomácnela, používame ju a skloňuje ako každé iné slovo.

čítajte viac

Skriptá

Základné textová pomôcka pre žiaka pri vyučovaní a opora práce učiteľa; pre študentov spolu s vlastnými záznamy prednášok jedným z dvoch hlavných zdrojov informácií.

čítajte viac

Ekonómia

Veda, zaoberajúca sa ľudským konaním vo svete obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb; úzko spolupracuje s ďalšími disciplínami, ako je účtovníctvo, matematika, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo, marketing, psychológia, sociológia, politológia alebo právo; člení sa na ekonómiu pozitívne, normatívne, makroekonómiu, mikroekonómie.

čítajte viac

Diploma supplement

Dodatok k diplomu (DS); je v súlade so závermi konferencie ministrov v Berlíne 2003 vydávaný automaticky a bezplatne všetkým absolventom bakalárskych, nadväzujúcich magisterských aj magisterských študijných programov na všetkých vysokých školách v krajinách európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania; v súlade s novelou zákona o vysokých školách, platnú od 1. januára 2006, nahrádza tento DS vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške; DS je tiež súčasťou tzv europasu.

čítajte viac

Deň otvorených dverí

Tento deň školy a fakulty umožňujú svojim potencionálnym študentom nahliadnutie do svojich inštitúcií, prehliadnutie si tried, študovní a ostatných miestností a zber informácií, ohľadom budúceho štúdia; väčšinou sú k dispozícii poverené osoby, ktorých je možnosť sa vždy na čokoľvek spýtať.

čítajte viac

Au-pair

Pomocnice v domácnosti za byt a stravu a väčšinou aj skromný plat; najčastejšie dievčatá vo veku 17–27 rokov, výnimkou nebývajú ani chlapci; pobyty väčšinou v rozmedzí od 3 mesiacov do jedného roka ; obsahom práce v rodine by malo byť primárne stráženie detí a pomáhanie s ľahkými domácimi prácami.

čítajte viac

Antropológia

(Z gréckeho ???????? anthrópos človek); veda, zaoberajúca sa človekom, ľudskými spoločnosťami, kultúrami a ľudstvom vôbec; snaží sa vytvoriť celkový obraz človeka, zaoberá sa všetkými ľuďmi vo všetkých dobách a zároveň tiež všetkými rozmery človečenstvo.

čítajte viac

Akreditácia Ministerstva školstva

Do tohto pojmu patrí celý rad rozhodnutí vydaných Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy – môže ísť o poverenie, splnomocnenie, potvrdenie, schválenie určitej osoby, inštitúcie, schválenie kurzov apod Väčšinou sa tým na akademickej pôde rozumie, že Ministerstvo školstva, ukázalo, že daný študijný program, fakulta či škola zodpovedá požiadavkám ministerstva na tento typ inštitúcie či odboru.

čítajte viac