Maturitné večierok

Oslava maturitnej skúšky potom, čo ju absolvujú všetci študenti danej triedy. Niekedy na ňu bývajú použité peniaze vybrané pri poslednom zvonení, môže prebiehať aj za prítomnosti učiteľov. Související odkazy : koncoročný večierok

čítajte viac

Postupovať skúška

Súborná skúška z určitého rozsahu študijných materiálov, ktorá je podmienkou pre ďalšie štúdium určitého študijného programu. Za jej úspešné absolvovanie študent nezískava diplom, iba možnosť pokračovať v štúdiu. Související odkazy: Štátna záverečná skúška Skúška

čítajte viac

Postgraduál

Štúdium nadväzujúce na ukončené vysokoškolské vzdelanie. Je tu väčší dôraz na samostatné štúdium, prípravu na vedeckú činnosť a prehĺbenie získaných vedomostí. Študent pôsobí na katedre ako vyučujúci alebo vedecký pracovník. Související odkazy: Doktorandské štúdium Doktorand

čítajte viac

Postrgraduální štúdium

Štúdium nadväzujúce na ukončené vysokoškolské vzdelanie. Je tu väčší dôraz na samostatné štúdium, prípravu na vedeckú činnosť a prehĺbenie získaných vedomostí. Študent pôsobí na katedre ako vyučujúci alebo vedecký pracovník. Související odkazy: Doktorandské štúdium Doktorand

čítajte viac

Politológia

Alebo ak politická veda. Študijný odbor zaoberajúce sa deskripcia a hodnotením politických javov, teóriou politiky, skúmaním mocenských inštitúcií a autorít, politickými ideológiami, vzťahy medzi jednotkami zainteresovanými do danej problematiky a pod Hlavným predmetom záujmu je politická moc a jej uplatňovanie.

čítajte viac

Plagiátorstvo

Vydávanie cudzích myšlienok za vlastné – teda opisovanie, vydávanie cudzej práce alebo výsledkov výskumu za vlastné a neuvedenie čerpaných zdrojov. Právne sa jedná o krádež duševného vlastníctva. Související odkazy: Exmatrikulace

čítajte viac

Orientačné týždeň

Je usporiadaný radom škôl počas prvého týždňa výučby. V jeho priebehu sú organizované informačné stretnutia pre prvák – zoznámenie sa štúdiom, povinnosťami študenta, štruktúrou a systémom školy a pod Související odkazy: Seznamovák

čítajte viac

Odvolanie

Riadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť rozhodnutia, ktoré nenadobudlo právoplatnosť. Odvolanie môže podať účastník konania, ktorému nebolo podľa jeho názoru úplne alebo čiastočne vyhovelo, teda s rozhodnutím nesúhlasí. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia. Výnimky bližšie upravujú zákonné normy. Související odkazy: Rozhodnutie o prijatí Nultý ročník

čítajte viac

Odborová práce

Akademický text kratšieho rozsahu ako diplomová práca, za jeho napísanie nezíska študent diplom. Väčšinou bývala podmienkou ukončenia štúdia u dvouoborového štúdia – na jednom odbore študent písal diplomovú prácu a na druhom odborovou. Související odkazy: Diplomová práca Študijný odbor Dvouoborové štúdium

čítajte viac

Študijné oddelenie

Konkrétne zameranie štúdií (obsahuje názov a obsah), ktory je na Žiadosť školy akreditované Ministerstvom školstva. Každý študijný program mozem mat niekolko študijných odborov ( podskupina ), napr študijný program Ekonomika mozem PONUKA odbory Finance podniku, Medzinárodná obchod a bankovníctvo. V rámci študijných odborov mozu Ďalej existovať Rôzne špecializáciám. Súvisiace odkazy: Študijný program

čítajte viac