Geodézia

Alebo ak zememeračstve. Vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá meraním, výpočty a zobrazením Zeme. Teoretický základ tvorí predmety ako geodézie, matematika, fyzika a pod

číst více

Gender studies

1. gender studies, ops – mimovládna nezisková organizácia, ktorá ponúka informácie, konzultácie a možnosť vzdelávania v otázkach postavenia môžem a žien v spoločnosti a ich vzájomnom vzťahu. 2. Štúdium štruktúr, procesov a princípov vytvárajúcich usporiadanie vzťahov medzi pohlaviami na základe kultúrno a spoločensky vytvorených noriem. Zaoberajú sa touto problematikou nielen na celospoločenskej úrovni, ale aj individuálne.

číst více

Filozofia

Náuka / odbor pýtajúci sa po zmysle, poznania sveta, jeho zákonitostí a existenciu človeka v ňom, prípadne aj toho, čo nás presahuje (metafyzika).

číst více

Filológia

Odbor zaoberajúci sa jazykom, literatúrou, ústnej ľudovou slovesnosťou a kultúrou nejakého národa prostredníctvom literatúry a kulturněhisto­rického kontexte.

číst více

Filmová veda

Odbor, ktorý zahŕňa štúdium dejín kinematografie a teóriu filmovej tvorby, prípadne základy estetiky, filmové kritiky, teóriu umenia a pod Jedná sa najmä o štúdium teoretickej.

číst více

Študijné kruh

Označenie pre stredne veľkú skupinu študentov v rámci jedného ročníka, ktorá má spoločný rozvrh a trávia spolu teda pravidelne veľa času, takže atmosféra v rámci kruhu pripomína viac atmosféru triedneho kolektívu ako u skupín pozostávajúcich z celých ročníkov. Dnes sa kruhy vyskytujú skôr výnimočne, na niektorých školách len v prvých ročníkoch, vo väčšej miere potom napr na lekárskych fakultách.

číst více

PharmDr.

Doktor farmácie, akademický titul; môžu ho získať absolventi farmaceutických fakúlt, ktorí absolvujú rigoróznu skúšku, v ČR je udeľovaný od r 1998. Související odkazy: MUDr.

číst více

Študijné Nevyhnutná podmienka

Predmet či skúška, ktorá musí byť splnená pred zapísaním iného predmetu či pred možnosťou ďalšieho štúdia.

číst více

Seznamovák

Ako už z názvu vyplýva, že cieľom seznamováku je vzájomné zoznámenie sa študentov; môže sa jednať o niekoľko dní (napr. pre študentov prvých ročníkov jednotlivých odborov) alebo i len hodín (napr. zoznamovací večierok – pre všetky pařbychtivé študentov = o)).

číst více

Konzultačné hodiny

Vyhradený čas odborníka pre študentov, k prebratí (konzultovaním) určitých problémov, otázok, atď; ten sa im venuje osobne a snaží sa im pomôcť.

číst více