Politické strany - vznik, klasifikácia, zloženie

 • politická strana je zoskupenie občanov, ktorých spájajú spoločné záujmy a snaha zúčastňovať sa na moci a na riadení spoločnosti, a tým formovať politiku a ovplyvňovať sféru rozhodovania
 • politická strana je nástrojom , ktorým možno legálne získať moc, vymeniť obsadenie vlády a formovať politické rozhodnutia na základe záujmov, názorov a požiadaviek svojich členov
 • ich cieľom je získať moc, presadiť svoju ideológiu a riešiť problémy, dosiahnuť politickú stabilitu

FUNKCIE

 • sprostredkova­teľská – tvorí prostredníka medzi ľudom a vládou a umožňuje občanom ovplyvňovať politické rozhodnutia
 • integračná – snaží sa zjednotiť rôzne spoločenské záujmy
 • socializačná – učí svojich členov, ako hrať politické roly, diskutovať, vystupovať na verejnosti, organizovať
 • mobilizačná – mobilizuje, nabáda voličov na účasť na voľbách
 • regulačná – výber politickej elity
 • ústavná – vláda je zostavená prostredníctvom volených strán

ZNAKY MODERNÝCH POLITICKÝCH STRÁN

 • vlastný politický program, ktorý vyjadruje základné hodnoty, záujmy a ciele strany
 • účasť vo voľbách do najvyšších zákonodarných orgánov a orgánov miestnej samosprávy
 • pôsobenie na verejnosti, získavanie členov, voličov, sympatizantov
 • demokraticky volená a stála organizačná štruktúra
 • financovanie z členských príspevkov, príjmov z vlastnej hospodárskej činnosti, darov a štátnych dotácií (závislá od úspechu vo voľbách)

VZNIK POLITICKÝCH STRÁN – 3 ETAPY

1.ETAPA

Polovica 19.storočia; musela nastať situácia antagonizmu (napätia, protikladu) diskriminovaných skupín voči tým ktorý diskriminovali

 • sociálne strany – cieľom bolo uzákoniť vznik politických strán a získať kreslá v parlamente, práva pre diskriminovaných
 • konzervatívne strany – boli proti novinkám, bránili sa, chceli aby všetko zostalo bez zmeny
 • liberálne strany – nezaujímali ich konzervatívny ani masy, chceli slobodnú ekonomiku, uzákonenie homosexuálov, rozhodovania žien o interrupcii

2.ETAPA

Začiatok 20.storočia; radikálne strany; odmietali pluralizmus (všetkého- etnický, ideologický)

 • extrémne ľavicové strany – náznak extrémizmu jednej strany, komunistické strany, chceli len jednu stranu
 • extrémne pravicové strany – fašistické strany, chceli len jednu stranu

3.ETAPA

 • po druhej svetovej vojne; pluralizmus strán; zamerané na mier; strany obhajujúce čiastkové problémy (mierové, ekologické, etnických skupín); zo starých strán sa odtŕhajú nové strany

KLASIFIKÁCIA POLITICKÝCH STRÁN

VLÁDNUCE STRANY

 • vládnu samy – sú bez opozície, sú jedinou stranou v štáte alebo majú opozíciu, sú víťaznou stranou
 • vládnu v koalícii – majú opozíciu
 • nemajú opozíciu, politický boj prebieha vnútri

PODĽA ORGANIZAČNEJ VÝSTAVBY

 • s prísnou organizáciou a vysokou vnútornou disciplínou
 • s voľnou výstavbou (masové strany)

PODĽA PRIORIT

 • základnej politickej orientácie
  • konzervatívne strany- presadzujú hodnoty, ktoré čo najviac zachovávajú existujúci politický, sociálny a ekonomický poriadok; preferujú tradičné hodnoty, ako sú rodina, náboženstvo, národ; tradičné rozdelenie štátnej moci; aj násilím; štát nezasahuje do ekonomiky; používajú názvy ako konzervatívna, kresťanská, republikánska, národná, ľudová
  • liberálne strany- preferujú občiansky základ spoločnosti, občianske práva a slobody; najvyššou hodnotou je jednotlivec a jeho slobody a práva; postavenie štátu vo vzťahu k občanovi je čo najväčšmi obmedzené; pacifizmus, ekológia; štát nezasahuje do ekonomiky, len ju spravuje; v názve majú- liberálna, demokratická, strana stredu
  • sociálne strany- preferujú záujmy niektorého väčšieho sociálneho celku (vrstiev, triedy); požiadavku sociálnych istôt; silný sociálny štát so zásahmi do ekonomiky a možnosťou kontroly trhu; chcú dosiahnuť stabilitu, aj násilím; štát riadi ekonomiku; v názve majú- sociálnodemokra­tická, socialistická, ľavicová, komunistická, strana práce (labouristická)
  • národné strany- konzervatívne strany; štát je národ; sú proti etnickým skupinám, proti prisťahovalectvu; štát nezasahuje do ekonomiky; sú najstabilnejšie (majú stále rovnaký počet voličov); v názve majú- národná

PODĽA MIESTA V POLITICKOM SPEKTRE

 • vyjadruje rôzny prístup strán k tvorbe bohatstva a jeho rozdeľovaniu v spoločnosti:
  • ľavicové strany – sociálne strany
  • pravicové strany – podpora súkromného sektora, podnikania, minimalizovanie štátnych zásahov, dôraz na jednotlivca a jeho schopnosti
  • strany stredu

PODĽA SPÔSOBU VÝBERU ČLENOV

 • výberové strany – prísne kritéria (vek, odolnosť, presvedčenie), často sa robia aj prímačky; teroristické organizácie, kuklux klan, na Slovensku= Slovenská pospolitosť (bola vylúčená, nacionalizmus)
 • masové strany – kritérium je iba vek (18 rokov); výhodou je že majú širokú členskú základňu

PODĽA KRITÉRIA POLITICKÉHO VPLYVU

 • parlamentné strany – strana, ktorá prekročí limit vo voľbách (na Slovensku 5%); v parlamente môžu vytvoriť koalíciu (združenie ktorý chcú mať väčšinu) a opozíciu
 • neparlamentné strany – nedostali sa do parlamentu; čakajú na moc
 • štát zasahuje do ekonomiky: daň, monopoly, odvody, sociálne dávky (v nezamestna­nosti), rodičovské dávky, dávky (v hmotnej núdzi, vdovcom), starobné dôchodky, stropné ceny niektorých výrobkov

VZNIK POLITICKEJ STRANY NA SLOVENSKU

 • pri založení strany musia byť minimálne traja ľudia nad 18 rokov, zozbierať 1000 podpisov, registrácia na Ministerstvo vnútra
 • strany musia dodať podpisy, stanovy strany (vnútorný poriadok) a program strany, názov a sídlo strany, zaplatiť poplatok (663,5€) na registráciu, podať informácie o štatutárovi (ten kto bude stranu zastupovať), hospodárenie strany, dokazovať nadobúdanie strany, postup ako zanikne strana
 • nesmú mať ozbrojené zložky, nesmú porúšať morálne zásady a ústavnosť, nesmie propagovať národnostnú, triednu ani rasovú neznášanlivosť- ak to strany nesplnia, odmietnu im registráciu

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.