Súkromná vysoká škola

Na rozdiel od verejnej VŠ nie je zriaďované ani rušená zákonom, k činnosti jej musí dať súhlas MŠ SR (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy); je financovaná nie zo štátnych dotácií (aj keď dotáciu môže tiež získať), ale z vlastných zdrojov – preto sa na tomto type VŠ platí školné; v SR existovalo k decembru 2007 39 súkromných VŠ, všetky sú neuniverzitného …

čítajte viac

Sociálna štipendium

Peňažné obnos pre študentov v ťažkej sociálnej situácii, napríklad na MU je určené študentom, ktorých rozhodný príjem v rodine zisťovania na účely prídavku na dieťa neprevyšuje súčin sumy životného minima rodiny a koeficientu 1, 5. Související odkazy: Ubytovacie štipendium Prospechové štipendium Štipendium

čítajte viac

Seminár

Po prednáške ďalší typ vysokoškolské výučby, na rozdiel od prednášky vyžaduje väčšiu aktivitu a spoluprácu študentov (aktívne sa podieľajú na výučbe), rozvíja ich samostatné myslenie a samostatnú prácu. Související odkazy: Prednáška Cvičenie

čítajte viac

Semester

Z lat., Školský rok na VŠ sa rovnako ako na SŠ zvyčajne delí na dve polovice, ktoré sa však nenazývajú polroku, ale semester (jesenné a jarné, alebo zimné a letné), semester je ukončený skúškovým obdobím. Niekedy majú školy aj trimestre. Související odkaz: trimester

čítajte viac

Rektor

Rektor je najvyšší funkcionár VŠ alebo cirkevné školy, rektor menuje prorektor, dekanov, kvestora, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie, predkladá výročnú správu o hospodárení školy a jej rozpočet. Rektor menuje aj odvoláva prezident republiky na návrh akademického senátu VŠ, jeden človek môže byť zvolený za rektora jednej VŠ max dve po sebe idúce funkčné obdobia, pričom …

čítajte viac

Prijímacie konanie

Proces, pri ktorom sú posudzovaní uchádzači o štúdium podľa vopred daných kritérií a následne buď sú, alebo nie sú prijatí na štúdium na VŠ. Související odkazy: jednokolová prijímacej riadenie dvojkolesový prijímacie konanie

čítajte viac

Prorektor

Zastupuje rektora v určitej oblasti – napr prorektor pre študijné záležitosti, menuje i odvoláva ho rektor.

čítajte viac

Profesor

Na niektorých SŠ sa takto označujú a oslovujú všetci učitelia danej školy, na VŠ sa pod pojmom profesor rozumie najvyšší vedecký titul vysokoškolského pedagóga, ktorý sa najprv musí stať kandidátom, docentom, o pridelenie titulu profesor rozhoduje akreditačná komisia a vedecká rada danej VŠ, pedagóg je vždy profesor pre určitý odbor, vymenuje ho prezident. Související odkazy: Lektor …

čítajte viac

Prax

Toto slovo má viac významov, v prostredí VŠ je najčastejšie využívané v zmysle študentskej praxe – tj doba, ktorú študent musí stráviť na určitej pracovnej pozícii, ktorá súvisí s odborom, ktorý študuje; doba sa veľa líšia podľa odboru študenta, môže byť niekoľko dní aj mesiacov; praxi si študenti väčšinou zabezpečujú sami tak, aby bola najviac prínosná pre ich budúce …

čítajte viac

Zápočtový test

Test, ktorým sa overujú vedomosti študenta a podľa úspešnosti v tomto teste študent získa alebo nezíska zápočet : [slovnik:zápočet]; vyučujúci väčšinou určí percentuálnu úspešnosť v teste, ktorá je potrebná pre absolvovanie predmetu (najčastejšie okolo 70%). Související odkazy: Zápočet Skúška “Kolokvium : [slovnik:Kolokvium]

čítajte viac