Druhy pracovných pomerov na brigáde

15. 6. 2016 | Štúdium pri práci

Kde končí skúškové či školský rok, tam začína leto. Pre niekoho je najmä o oddychu, pre iného skôr o možnosti privyrobiť si. Ako brigádnika vás však môžu zamestnať rôznymi spôsobmi.

Druhy pracovných pomerov na brigádeŠtudenti môžu počas leta pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta. Takáto dohoda môže byť uzatvorená so žiakom strednej školy alebo študentom denného štúdia vysokej školy, ktorý nedovŕšil 26 rokov. Aby však študent mohol takúto dohodu uzavrieť, nemôže mať ani menej ako 15 rokov. Ten, kto chodí na strednú školu, je študentom do jej ukončenia. Jej študentom prestáva byť deň po tom dni, kedy úspešne zložil maturitu, resp. vykonal záverečnú skúšku. Študentom nie je ani vtedy, keď zanechá štúdium alebo je zo školy vylúčený. Študentom vysokej školy je mladý človek od dňa zápisu na štúdium (ak je zápis pred začiatkom akademického roka, je študentom až od začiatku akad. roka, t.j. 1. september) až do dňa úspešného absolvovania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Ak štúdium preruší, študentom nie je.

Pri mladistvých od 15 do 18 rokov sú v práci špeciálne podmienky. Mladistvý do 16 rokov môže pracovať max. 30 hodín týždenne, od 16 do 18 rokov je to 37,5 hodín týždenne. Ak odpracuje v jednej zmene viac ako 4,5 hodiny, musí mať polhodinovú prestávku. Uzatvorenie zmluvy musí schváliť zákonný zástupca mladistvého a jeho lekár musí posúdiť jeho zdravotnú spôsobilosť. Každý študent musí predložiť potvrdenie o návšteve školy.

štúdium zadarmo

Okrem toho môže študent pracovať na základe klasickej pracovnej zmluvy (na dobu určitú alebo neurčitú). Vtedy na rozdiel od dohôd vystupuje ako zamestnanec a môže odpracovať 40 hodín týždenne a môže robiť aj nadčasy.

Dohody sú okrem tej o brigádnickej práci študenta dve – o vykonaní práce a o pracovnej činnosti. Všetky typy dohôd sa však môžu uzatvoriť najdlhšie na dobu 12 mesiacov. Najvýhodnejšia pre študentov je práve dohoda o brigádnickej práci študenta, pretože pri nej sa odvádza najmenej odvodov a nie je potrebné platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

Na dohodu o brigádnickej práci môže študent odpracovať max. 20 hodín týždenne. Tento údaj hovorí ale o priemere, ktorý sa posudzuje za celú dobu, počas ktorej je dohoda uzatvorená. Ak má študent uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, môže odpracovať 350 hodín v kalendárnom roku, no výsledkom jeho práce musí byť konkrétny výstup (teda to nemôže byť napríklad práca čašníka). Pri dohode o pracovnej činnosti môže študent odpracovať len 10 hodín týždenne, tu však nejde o priemer.