ERASMUS+ stáž

1. 6. 2021 | Štúdium v zahraničí

ERASMUS+ stáž Erasmus+ výjazdy na zahraničné študentské mobility sú pomerne známe a medzi študentmi dosť obľúbené. Naše staršie články vám poskytnú prehľad ako na Erasmus+, prevedú vás dátumami, aby ste nepremeškali podávanie prihlášok, či vám ponúknu konkrétne zážitky z Erasmus mobility vo Varšave či v Litve. Pomerne menej známa, no kariérne snáď ešte zaujímavejšia,  je možnosť absolvovať praktickú stáž vďaka programu Erasmus+.

Pravdepodobne toho o Erasmus+ stážach až tak veľa neviete, to ako fungujú, a čo je dôležité urobiť, aby ste sa ich mohli zúčastniť. Preto sme rozhodli na túto príležitosť pozrieť bližšie.

Ide o možnosť získať prax popri štúdiu, a to v zahraničných firmách, inštitúciách a organizáciách podľa záujmu konkrétneho študenta. Takúto stáž má možnosť využiť ktorýkoľvek vysokoškolák všetkých troch stupňov štúdia, ba dokonca aj čerství absolvent, ktorý je zapísaný v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách učastniacich sa projektu Erasmus+. Praktická stáž sa dá kombinovať aj s výjazdom na študijný pobyt. Stáž môže mať trvanie od 2 mesiacov, no možnosť sa dá počas štúdia využiť aj opätovne, nemôže však presiahnuť trvanie spolu 12 mesiacov v jednom študijnom cykle, pod čím chápeme trojstupňový systém vzdelávania (bakalársky, magisterský, doktorandský a im rovnocenný cyklus).

Študent si vďaka stáži v zahraničí zlepší svoje komunikačné a jazykové kompetencie, zvýši svoju atraktívnosť na trhu práce a nadobudne praktické pracovné skúsenosti, ktoré bude môcť využiť v budúcnosti, a ktoré častokrát v našom systéme vzdelávania chýbajú.

K podmienkam na získanie stáže pre študenta patrí nevyhnutnosť vysokoškolskej inštitúcie patriť k signatárom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie. Ďalšou podmienkou je relevantnosť stáže k danému odboru študenta, ideálne by mala spadať do študentovho študijného programu. Vysokoškolák si môže o stáž zažiadať v akejkoľvek zahraničnej organizácií nachádzajúcej sa na území krajiny účastniacej sa programu Erasmus+, v tomto bode patrí výnimka z možnosti stáže v inštitúcií, agentúre alebo orgáne Európskej únie.

Podmienky, ktoré sú potrebné k prihláseniu sa na stáž sú pomerne jednoduché. Sú tú však aj nadväzujúce podmienky k uznaniu stáže, k zefektívneniu a zjednodušeniu procesu.  Študentova vysielajúca a prijímajúca inštitúcia musí podpísať zmluvu o štúdiu, kde sú uvedené podrobnosti o povinnostiach a právach študenta, rovnako ako  presný program stáže a spôsob uznania stáže po návrate. Taktiež má domovská univerzita povinnosť poskytnúť študentovi Chartu študenta Erasmus+ s vysvetlením práv a povinností vzťahujúcim sa k stáži v zahraničí. Po ukončení má prijímajúca organizácia povinnosť zaslať potvrdenie o absolvovaní stáže, a ak sú splnené všetky potrebné náležitosti, domovská univerzita stáž študentovi oficiálne uzná.

Toto sú všeobecné podmienky dané európskymi smernicami. Presnejšie dátumy  a iné podmienky pre prihlásenie sa na stáž si už určujú konkrétne jednotlivé univerzity.

Čo sa týka problematickejšej časti, a to financovania, študent si môže zažiadať o grant Erasmus+ a k dispozícií sú aj osobitné financovania pre stážistov či štipendiá na základe geopolitických či sociálnych znevýhodnení.

Neváhajte preštudovať stránky vašej školy a zistiť si o praktických stážach Erasmus+ viac, veď by bola škoda takúto možnosť nevyužiť.

Zdroje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sk

Ďalšie články k téme