Kedy je študent zamestnaný legálne?

27. 6. 2016 | Štúdium pri práci

Od 18. júna 2016 sú po novom za nelegálne zamestnávanie trestaní všetci podnikatelia. Nielen tí, ktorí niekoho nelegálne zamestnajú, ale aj tí, ktorí si od takýchto podnikateľov nejaké služby objednajú. K práci načierno dochádza vtedy, keď zamestnávateľ so svojím zamestnancom nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo keď svojho zamestnanca neprihlási vôbec alebo neprihlási včas do Sociálnej poisťovne. No kedy je nelegálne zamestnaný študent?

Kedy je študent zamestnaný legálne?Podľa Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo žiak či študent do 26 rokov veku, nejde o nelegálne zamestnávanie alebo nelegálnu prácu.

V akom prípade ide o nelegálne zamestnanie?

K nelegálnemu zamestnávaniu môže však dôjsť pri neplatených stážach študentov, ktoré sú dnes pomerne bežné. O prípad nelegálneho zamestnávania pôjde vtedy, ak stáž naplní znaky závislej práce, pretože za prácu prináleží odmena a tú študent na takejto stáži nedostáva. Znaky závislej práce sú existencia vzťahu nadradenosti zamestnávateľa a podradenosti zamestnanca, vykonávanie práce zamestnancom osobne, podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene, vykonávanie práce zamestnancom v čase určenom zamestnávateľom a vykonávanie práce za odmenu.

Preto aby bola stáž študenta legálna, musí splniť niekoľko podmienok. Spolupráca študenta a podnikateľa musí byť založená na báze dobrovoľnosti, teda študent sa neriadi pokynmi podnikateľa, ale sleduje prácu iných zamestnancov a príležitostne pri nej pomáha. Ďalšou podmienkou je, že študent dochádza na stáž v čase, ktorý nie je určený podnikateľom. Treťou podmienkou je uzatvorenie tzv. inominátnej, teda nepomenovanej zmluvy (nie je upravená ako osobitný zmluvný typ v zákone). V tejto zmluve sú upravené podmienky spolupráce a slúži ako dôkaz pre prípadnú kontrolu Inšpektorátu práce.

Za porušenie zákona sú vysoké sankcie

V prípade, že tieto podmienky splnené nie sú a Inšpektorát práce to odhalí, hrozí podnikateľovi pokuta vo výške od 2000 €, zákaz čerpania štátnych alebo európskych dotácií alebo nemožnosť účasti vo verejnom obstarávaní. Ak nastane situácia, že načierno zamestná dve a viac fyzických osôb súčasne, minimálna výška pokuty bude 5000 €. Maximálna suma dosahuje výšku 200 000 €. Ak by takto nelegálne zamestnaný študent vykonal prácu pre objednávateľa nejakej služby, od 18. júna 2016 môže byť pokuta udelená objednávateľovi aj v prípade, že o tomto porušení zákona nevedel.

Ďalšie články k téme