Možnosť stáže na Ministerstve školstva

25. 6. 2014 | Aktuality

Vysokoškoláci môžu absolvovať odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Je príležitosťou spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy. Ak Vás zaujíma verejná správa, právo, vzdelávanie, informatika alebo šport, je to vynikajúca príležitosť získať cenné skúsenosti priamo z praxe.

Ako dlho: 1–4 mesiace

Kedy: v období od septembra do decembra 2014

Ako sa prihlásiť: poslať písomnú žiadosť na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 spolu so životopisom a motivačným dopisom

Termín podania žíadostí: 27. júna 2014

V rámci tejto praxe sa môžete stať súčasťou rôznych sekcií ministerstva a zamerať sa na tieto témy:

Sekretariát štátneho tajomníka, v rámci ktorého sa zameriate na oblasť nevyhnutnosti e-governence v štátnej správe a integráciu manažérskych prvkov v processingu ministerstiev.

Sekcia vysokých škôl, kde je obsahovou náplňou stáže hlavne príprava rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy na rok 2015, pričom preferované študijné zameranie stážistu je matematika, aplikovaná matematika, finančný manažment, kvantitatívne metódy v ekonómii. Druhou oblasťou je tvorba nového zákona o vysokých školách, kde preferované študijné zameranie je magisterský program v odbore právo alebo verejná správa, prípadne doktorand v niektorej z podskupín študijných odborov práva.

Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania. V tejto sekcii sa bližšie zoznámite s SK PRES 2016 a prípravou dokumentov na Radu pre vzdelávanie, mládež a šport.

Sekcia vedy a techniky. Náplňou stáže je transformácia systému výskumu a vývoja v SR a s ňou spojené novelizácie príslušných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja; príprava stratégií a implementačné postupy v oblasti výskumu a vývoja v energetike, spolupráca so SET Plánom EÚ (príprava dokumentov, ich spracovanie pre potreby SR v oblasti VaV v energetike v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovaní SET Plánu a orgánov OECD a príprava podkladov pre štatistické výkazníctvo pre SET Plán EÚ a IEA OECD).

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež Vám umožní urobiť si prehľad o výskumoch EU a SR v prioritných oblastiach mládežníckej politiky a monitoringu priebehu a dopadu projektov v grantových programoch v oblasti mládeže.

Sekcia informatiky je zameraná na spoluprácu pri tvorbe podkladov k implementácii požiadaviek zákona o e-Governmente (presnejšie zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do prostredia rezortu školstva a na spoluprácu pri tvorbe koncepčných a strategických materiálov sekcie informatiky.

Ďalšími sekciami sú Odbor kontroly (zaoberá sa finančnou kontrolou, protikorupčnými opatreniami a financovaním regionálneho školstva), legislatívy a aproximácie práva (prípravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstva) a Inštitút vzdelávacej politiky (zameranie na zhromažďovanie a spracovanie údajov)

Zdroj

http://www.minedu.sk/…e-podmienky/

Zdroj fotografie www.sxc.hu

Ďalšie články k téme

Štipendium pre absolventov prestížnych univerzít

Zažiadať o štipendium môžu slovenskí študenti, ktorí už sú prijatí alebo študujú na vybraných vysokých školách v zahraničí na Mgr. alebo PhD. stupni štúdia v dennej forme. Maximálna dĺžka čerpania štipendia je dva akademické roky. Tento grantový program organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo školstva. Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy každoročne do 31. januára písomne oznámia ministerstvu školstva, že …

číst více
Na letnú brigádu ešte nie je neskoro

Na letnú brigádu ešte nie je neskoro

Študenti môžu mať často pocit, že ak si nenájdu brigádu do leta, je už neskoro. Podľa riaditeľky pracovne-personálnej agentúry Index Nosluš Dariny Mokráňovej to však nie je pravda. „Samozrejme tí, ktorí si nájdu brigádu skôr, už majú miesto istejšie. Brigády však pribúdajú i v priebehu leta,“ vysvetľuje Mokráňová v telefonickom rozhovore. Ponuka podľa nej siaha od výpomoci na …

číst více
Ako sa Liliii z Ukrajiny študuje na Slovensku?

Ako sa Liliii z Ukrajiny študuje na Slovensku?

1. Pochádzaš z mesta Sumy na Ukrajine. Prečo si si pre magisterské štúdium vybrala práve Slovensko? Mojim snom bolo vždy študovať v zahraničí. Myslela som si však, že je to nereálne a že by som na to potrebovala veľa peňazí. Keď som však získala bakalársky titul a našla som si prácu, jedna známa mi povedala, že jej syn …

číst více