Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

31. 10. 2019 | Študium na vysokej škole

Internet dnes: nenahraditeľný nástroj dnešného študenta. Bez neho si už nevieme predstaviť ani jednu seminárku či záverečnú prácu. S jeho nástupom sa však vyostrila otázka autorských práv a s nimi spojenými plagiátmi. Kto a ako určuje, čo je plagiát, ako správne citovať, kde sa zhromažďujú záverečné práce všetkých študentov? Pozn. Článok bol 29. 10. 2016 aktualizován. (kav)

Plagiátorstvo

Čo je považované za plagiát?

Plagiát je nedovolené napodobenie, preberanie umeleckého alebo vedeckého diela bez uvedenia vzoru alebo autora; kópia cudzieho diela vydávaná za vlastnú bez priznania sa k predlohe.

Plagiátorstvo je potom nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií bez referencie (voľne podľa 1).

Naopak za plagiát sa nepovažujú všeobecne dostupné, známe a zdieľané informácie, napríklad aktuality alebo historické fakty: rozhodne netreba dávať do úvodzoviek a bibliografie, kde ste sa dočítali, od kedy do kedy trvala druhá svetová vojna alebo aká je rýchlosť vetra na horách. Právne normy, ktoré upravujú pojem plagiátorstva sú zákon o vysokých školách (313/2001 Z.z.), ktorý má prednosť a až sekundárne autorský zákon (č. 618/2003 Z. z.).

Anti-plagiátorstvo na Slovensku

Tak, ako rastie povedomie o tom, ako využívať internet čo najlepšie a častokrát nie celkom legálne, rastie i snaha o zabránenie takýmto taktikám. Aké nástroje fungujú na Slovensku na odhaľovanie plagiátov?

Antiplagiátorský systém (APS) má na starosti identifikáciu zhody medzi textami prác, teda kontroluje originalitu každej z nich. Na Slovensku je najvyužívanejší a Európskou komisiou čerstvo ocenený systém ANTIPLAG (detail pozri tu):

Kde sa ocitajú všetky záverečné práce?

Tak ako vo väčšine európskych štátov sa už aj na Slovensku rieši táto otázka celoplošne na národnej úrovni. K tomuto účelu vznikol Centrálny register záverečných prác (2), ktorý spravuje od roku 2009 Ministerstvo školstva (podľa novely zákona 496/2009 Z. z.). Do tohoto registra každá univerzita automaticky po odovzdaní a ešte pred obhajobou nahráva všetky záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné a rigorózne) a porovnáva ich medzi sebou i s ďalšími databázami a zdrojmi informácií. V registri je možné vyhľadávať detaily prác i ich celé znenia. Práce sa uchovávajú v registri po dobu sedemdesiat rokov.

Vďaka tomu, že vznikol systém centrálneho registra, všetky univerzity museli začať vyžadovať odovzdávanie prác výhradne v digitálnej podobe a zároveň každá z nich musela prejsť kontrolou originality ešte pred štátnou záverečnou skúškou. V Európe sme sa týmto celonárodným projektom zaradili medzi najuvedomelejšie štáty (zaujímavé výsledky celoeurópskeho prieskumu nájdete tu).

Ako teda správne používať literatúru a ďalšie zdroje?

To je otázka, ktorú by ste mali mať veľmi dobre vyjasnenú počas prvého semestra štúdia. Mnoho škôl ponúka samostatné predmety, ktoré Vás to naučia. Zároveň pre jednotlivé odbory existujú rôzne citačné normy. Ak ešte potrebujete svoje znalosti zlepšiť, neváhajte a zapíšte si hneď na začiatku štúdia seminár o tom, ako správne pracovať so zdrojmi, ak ho Vaša fakulta ponúka. Do konca štúdia určite napíšete množstvo menších prác a čím skôr si zautomatizujete postup správneho uvádzania zdrojov, tým rýchlejšie a efektívnejšie sa budete môcť venovať obsahovej stránke.

Základom práce so zdrojmi by Vás mala naučiť už stredná škola, takže pre Vás určite nebude novinkou, že je potrebné všetky myšlienky získané niekde inde správne citovať. Citácia je v podstate odkaz. Tým, že uvediete k nemu v bibliografických zdrojoch (na konci práce, pod čiarou alebo indexom – číselným odkazom) príslušný zdroj, odkážete čitateľa priamo k prameňu. V texte je nutné jasne vyznačiť, odkiaľ citujete alebo uvádzate cudziu myšlienku alebo výsledky. K tomu využívajte frázy Ako uviedol J. Novák (2013), Podľa Jána Nováka (2013), Slovami Jána Nováka a podobne.

Ďalej sú tu doslovné citáty, ktoré je nutné uzavrieť do úvodzoviek a vždy uviesť aj konkrétnu stranu pri tlačených zdrojoch či umiestnenie pri zdrojoch internetových.

Parafrázou je potom voľné použitie významu, myšlienky, ale nepoužívame presné slová ani vetnú stavbu. Napríklad ja som pri písaní tohoto článku našla definíciu slova „parafráza“ v internetovom slovníku: „Voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami“ a rozhodla som sa ju parafrázovať, použiť na ňu vlastné slová. Dolu pod článkom však nájdete zdroj, ktorý Vás odkáže na stránky slovníka, prípadne sa na ne dostanete po kliknutí na tento index (3).

Prehľad správneho uvádzania zdrojov nájdete napríklad tu. Tieto pravidlá sú dané normou STN ISO 690.

(1) http://www.crzp.sk/…atorstva.pdf

(2) http://www.crzp.sk/

(3) http://www.cudzieslova.sk/…ie/parafráza

Ďalšie zdroje: http://www.svop.sk/…-system.aspx

http://www.sme.sk/…-prilep.html

https://www.vedatechnika.sk/…-cvtisr.aspx

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Ďalšie články k téme

Konferencia pre IT špecialistov a developérov ShowIT 2014

Tri dni plné odborných-technických prednášok na tému aktuálnych noviniek v oblastiach IT Pro, Development a Security. Zúčastniť sa môžete až štyridsiatich piatich prednášok o aktuálnych nových produktoch a ich možnostiach využitia v oblasti IT a obchodu. Prednášajúci sú certifikovaní profesionáli, lektori školiaceho strediska GOPAS a Microsoftu. Kde: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Kedy: 11.-13.2.2014 …

číst více

Rok bez školy môže zmeniť život

Myšlienka „roku pauzy“ sa začala vo Veľkej Británii v roku 1970, kedy mali študenti 7 až 8 mesiacov voľna medzi poslednou skúškou na strednej škole a začiatkom univerzity. Študenti tento čas začali využívať hlavne k nadobudnutiu medzinárodných skúseností. Odtiaľ sa študentská prestávka rozšírila do Spojených štátov, kde zaznamenala najväčší boom najmä v osemdesiatych rokoch a väčšina študentov ju využívala najmä …

číst více
Mayské hieroglyfy aj slávne rozprávky. Toto sú nezvyčajné vysokoškolské predmety

Mayské hieroglyfy aj slávne rozprávky. Toto sú nezvyčajné vysokoškolské predmety

Úkony, ktoré sa týkajú začiatku akademického roka, sú každý rok úplne rovnaké. Musíte si zvoliť nové predmety, spočítať všetky kredity, skontrolovať množstvo povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, s ktorými sa v slovenskom školstve stretnete aj pod označením A, B a C. Okrem odporúčaného študijného plánu, ktorý je vopred vypracovaný pre každý jeden vysokoškolský študijný program, si tak …

číst více