Prvé kolo skúšky dospelosti je za rohom

16. 3. 2015 | Rady maturantom

17. – 20. marca 2015 sa uskutoční externá časť a písomná forma internej maturitnej skúšky na stredných školách po celom Slovensku. Stredoškoláci budú testovaní zo slovenčiny, vybraného cudzieho jazyka, matematiky, maďarčiny a ukrajinčiny. Úspešné zvládnutie tzv. písomnej časti predstavuje magická hranica 33%.

Základné informácie

Písomné maturity sú rozložené na štyri dni, pričom každý deň sa maturuje iba z jedného predmetu. Termíny sú dané pre všetky školy rovnako:

• 17. marec 2015 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

• 18. marec 2015 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

• 19. marec 2015 (štvrtok) – matematika

• 20. marec 2015 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Okrem cudzích jazykov, budú mať maturitné testy pre všetky školy jednu úroveň. Cudzí jazyk si žiaci vyberajú pri prihlasovaní, kde si volia aj úroveň, ktorá sa odvíja od školy. Úroveň B2 (náročnejšia) je povinná pre všetkých gymnazistov, žiaci ostatných škôl si môžu vybrať, či chcú taktiež absolvovať náročnejšiu verziu jazykovej skúšky alebo o niečo jednoduchšiu B1. Od zvolenej úrovne sa odvíjajú aj zadania testov a zvukových nahrávok. Kým pri vyššej úrovni sú všetky inštrukcie, okrem všeobecných pokynov, v cudzom jazyku, v úrovni B1 sú pokyny k jednotlivým častiam testu v slovenčine.

Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v maďarskom jazyku (s výnimkou slovenčiny a cudzích jazykov). Pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v slovenskom jazyku (s výnimkou testu z ukrajinského jazyka a z cudzích jazykov, kde sa použijú testy pre školy s vyučovacím jazykom slovenským).

Správne odpovede budú žiaci vypĺňať do samoprepisovacích odpoveďových hárkov, ktorých originály budú centrálne spracované a vyhodnotené. Úspešné absolvovanie písomných maturít je stanovené prekročením hranice 33% z celkového počtu bodov v každom predmete osobitne. Výsledky sa žiaci dozvedia najneskôr do desiatich dní pred začiatkom ústnej časti maturitných skúšok. Vo výsledkových listinách bude percentuálne vyhodnotená úspešnosť žiaka v teste, ale aj jeho percentil, t.j. relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom a základné štatistiky strednej školy, ktorú navštevuje. Percentuálna úspešnosť aj percentil budú taktiež uvedené v maturitnom vysvedčení.

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť písomnej časti maturitnej skúšky, náhradný termín sa uskutoční 14. až 17. apríla 2015. Známy je aj termín pre tých menej šťastných, ktorým sa nepodarí prekročiť 33%-nú hranicu. Ako predbežný opravný termín sa uvádza 3. až 8. septembra 2015.

Hlavné vyučovacie jazyky

Na testové preverovanie z vyučovacích jazykov (slovenský, maďarský, ukrajinský) majú žiaci vyhradený čas 90 minút. Test je zložený z kombinácie piatich epických, lyrických a dramatických ukážok textov, jedného náučného, dvoch publicistických a jedného nesúvislého textu, ktorý môže vyzerať ako štatistika, výsledky ankety alebo tabuľka. Ku každému textu bude súbor piatich otázok s výberom správnej odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Všetkých 64 otázok bude súvisieť iba s danými ukážkami a cieľom je preveriť schopnosť žiakov porozumieť textu a zároveň overiť ich jazykové znalosti a vedomosti z literatúry. Správne odpovede sú hodnotené jedným bodom, za nesprávnu odpoveď žiak nezískava žiadny bod.

Súčasťou skúšky je aj tzv. písomná forma internej časti maturitnej skúšky, študentsky povedané sloh. Žiaci majú možnosť vybrať si jednu zo štyroch žánrovo odlišných tém. Zadania tém budú vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a ich znenie bude publikované aj na internetových stránkach NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) a CVTI SR-ŠVS (Centrum vedecko-technických informácií SR). Cieľom tejto časti je preveriť schopnosti stredoškolákov žánrovo a štylisticky zrozumiteľne a gramaticky správne napísať obsiahlejší text k vybranej téme. Časové vymedzenie na vypracovanie slohovej úlohy je 150 minút.

Matematika

Dvojhodinový test z matematiky má jednotnú úroveň pre všetky stredné školy a obsahuje 20 úloh s otvorenou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z piatich možností rôznej obtiažnosti (ľahké, stredne ťažké, náročné úlohy). Tematicky test zahŕňa základy matematiky, funkcie, planimetriu, stereometriu, kombinatoriku, pravdepodobnosť a štatistiku. Cieľom zadaní je preskúmať, či žiaci zvládnu jednoduché myšlienkové operácie ako porozumenie, zoraďovanie, porovnávanie, ale aj aplikáciu získaných poznatkov a riešenie problémových úloh. Všetky úlohy sú navrhnuté tak, aby ich žiaci dokázali vyriešiť pomocou predpísaných pomôcok, napr. kalkulačkou s výpočtom hodnôt funkcií. Upozorňujeme, že mobil nemôže slúžiť ako náhrada kalkulačky, a teda je lepšie si nejakú zadovážiť skôr ako pred testom alebo počas neho. Za každú správnu odpoveď sa získava jeden bod.

Cudzie jazyky

Písomná časť maturity z cudzích jazykov je rozdelená na dve úrovne B1 (jednoduchšia) a B2 (náročnejšia), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky vydaného Radou Európy. Testy v oboch úrovniach sa skladajú z troch častí: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika, čítanie s porozumením. Každá správna odpoveď je ohodnotená jedným bodom.

Úroveň B1

Žiaci budú mať na vypracovanie 60 úloh (36 s výberom odpovede, 24 s krátkou odpoveďou) jednoduchšej úrovne B1 celkom 100 minút. Zadania úloh budú v slovenskom alebo maďarskom jazyku. Ak si to bude úloha vyžadovať, v zadaní bude aj vzorový príklad. Prvá časť, tzv. listening obsahuje tri nahrávky a je na ňu vyhradených úvodných 30 minút. Žiaci si každú ukážku vypočujú dvakrát, na prečítanie úlohy majú dve minúty a na jej dokončenie jednu. Úlohy v druhej časti „Gramatika a lexika“ sú zamerané na zvládnutie gramatiky a slovnej zásoby, napr. použitie gramaticky správneho tvaru alebo doplnenie chýbajúceho slova. Pravopisné a gramatické chyby v tejto časti pri hodnotení správnosti odpovede nie sú prípustné. Gramatickú časť tvoria dva texty, na ktoré budú mať žiaci 25 minút. Posledná časť – reading – sa skladá z troch textov, na ktoré je vyhradených 45 minút. Čítanie s porozumením je zamerané na globálne porozumenie textom v cudzom jazyku, selektívne porozumenie a pochopenie štruktúry textu. V texte sa objaví aj neznáma slová zásoba, pri ktorej sa predpokladá, že žiaci budú je význam vedieť odhadnúť z kontextu. Okrem priraďovania možnosti A–J, žiaci budú v úlohách hodnotiť pravdivosť výrokov, ale aj dopĺňať správnu odpoveď.

Súčasťou externej časti maturity z cudzích jazykov je aj slohová úloha na vybranú tému v rozsahu 160 – 180 slov a v časovom obmedzení 60 minút. Zadania tém pre obe úrovne budú zverejnené v deň testovania na webových stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS. Pri hodnotení práce sa zohľadňuje dodržanie obsahu, používanie primeraných jazykových štruktúr, rozsah slovnej zásoby, kompozícia a štylizácia, formálne členenie písomného prejavu, pravopis.

Úroveň B2

Na vyššiu úroveň jazykovej skúšky B2 budú mať gymnazisti 120 minút. Rovnako ako pri B1 sa skúška skladá z posluchu, gramatiky, čítania s porozumením a slohovej práce. Najvýraznejším rozdielom medzi B1 a B2 je doplnenie jedného textu naviac do gramatickej časti, rozsiahlosť textov a kratší čas na vypracovanie jednotlivých úloh. Všetky zadania budú na rozdiel od nižšej úrovne v príslušnom jazyku a celkovo budú musieť žiaci vypracovať 80 úloh. Ak si to typ testovej úlohy bude vyžadovať, bude uvedené vzorové riešenie. Na počúvanie s porozumením je rovnako ako v B1 vyhradených 30 minút. Texty sú však rozsiahlejšie (450–650 slov, pri B1 400–600 slov) a na dokončenie úlohy majú žiaci oproti nižšej úrovni polovičný čas, čiže 30 sekúnd. Nahrávka bude pustená dvakrát a na prečítanie každej úlohy má žiak rovnako ako v B1 dve minúty. Ako sme už spomínali, v gramatickej časti budú mať žiaci o jeden text navyše oproti menej náročnejšej verzii B1. Celkovo tri texty by mali zvládnuť za 45 minút. Rovnaký čas aj počet textov žiakov čaká v sekcii čítania s porozumením. Na vypracovanie slohovej úlohy v rozsahu 200–220 slov majú jednu hodinu.

Na stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS môžete nájsť aj ďalšie podrobnejšie informácie k písomným maturitám, vrátane testov písomných maturít od roku 2005. Vrelo odporúčame si tieto testy prejsť, veď predsa šťastie praje pripraveným.

Zdroj info: NÚCEM

Ďalšie články k téme

Maturita nebude ani tento rok

Maturita nebude ani tento rok

Informoval o tom minister školstva Branislav Gröhling na tlačovej konferencii 22. marca. Minister ohlásil zrušenie maturitne skúšky týkajúcej sa všetkých stredoškolákov kvôli epidemiologickej situácii spojenej s ochorením Covid-19 na Slovensku. Čo to pre maturantov znamená v praxi? Maturita bude aj tento rok prebiehať obdobne ako tomu bolo minulý rok. Písomná časť skúšky dospelosti sa jednoducho neuskutoční. Ústna časť …

číst více
Online hodiny pre maturantov

Online hodiny pre maturantov

Mimoparlamentná strana SPOLU sa rozhodla sprostredkovať online hodiny a prednášky ako formu prípravy na maturitu a prijímacie skúšky pre maturantov, ktorí v momentálnom období netrpia len obmedzeným sociálnym kontaktom, no aj obmedzenou možnosťou na plnohodnotnú prípravu sa na skúšky. Obdobie korona krízy je určite zložitým časom pre všetkých študentov. Niektorí situáciu spôsobenú pandémiou znášajú lepšie, iní horšie, všetkým …

číst více
Zmaturuj z Literatúry

Zmaturuj z Literatúry

Zmaturuj s Lukášom Pelčom je ďalšou z ukážok, kedy preberajú jednotlivci iniciatívu, aby dopomohli študentom v príprave na maturitnú skúšku. V predošlom článku Online hodiny pre maturantov sme poukázali na impulz mimoparlamentnej strany Spolu, ktorá sa snaží priniesť efektívnu a inovatívnu formu prípravy na maturitu. Kovid pandémia nie je určite jednoduchým obdobím pre žiadneho maturanta. A práve preto treba priniesť do …

číst více