Ročne môže nečestnou cestou získať vysokoškolský titul až 15% absolventov

10. 10. 2021 | Aktuality

záverečná práca na VŠKúpenie si záverečnej práce či plagiátorstvo nie je na Slovensku ničím novým, a to ani na najvyšších postoch v rôznych sférach, v poslednom období odhalených prešľapov najmä v politike. I keď sa v mnohých prípadoch jedná o dávno publikované práce, od čias ktorých sa legislatíva a kontrolné mechanizmy pozmenili, v dnešnej dobe je stále rozšírený spôsob zaplatenia si osoby, ktorá za vás záverečnú prácu napíše.

K zisteniu, že na Slovensku sa udelia tisíce titulov nečestnou cestou prišla nezisková nadácia Zastavme Korupciu. Nadácia spolu s dobrovoľníkmi odhalila 22 aktívnych firiem, ktorých zárobková činnosť spočíva v písaní záverečných prác na objednávku. Lákavá ponuka môže v jednej z takýchto firiem obnášať napísanie diplomovej práce za 600 eur s možnosťou platenia na splátky, ba čo viac s prezentáciou na obhajoby zdarma. Okrem firiem takéto služby sprostredkuje aj množstvo jednotlivcov na rôznych internetových portáloch.

Nadácia Zastavme Korupciu oslovila jednu z najväčších spoločností tohto druhu na českom aj slovenskom trhu web zaverecneprace.sk, ktorého hovorkyňa uviedla, že na Slovensku má webová firma ročne medzi 2000 – 3000 zákazníkmi a na väčšom, českom trhu je toto číslo až dvojnásobne väčšie. Minuloročná forma dištančného vzdelávania tento, už aj tak vzrastajúci trend, výrazne posilnila. Zákazníci týchto firiem sú prevažne vysokoškolskí študenti, no sú tam aj študenti stredných škôl.

K odhadovanému záveru 15% nečestne získaných titulov prišla nadácia po prepočte, že ak na Slovensku minulý rok získalo vysokoškolský diplom prvého a druhého stupňa okolo 30-tisíc študentov a vyššie spomínaná najväčšia firma na trhu sprostredkuje napísanie práce pre až 3-tisíc vysokoškolákov s pripočítaním menších firiem v odhadovanom počte 21, tak môže viac než tisíc vysokoškolákov končiť štúdium s kúpenou záverečnou prácou.

Ako taká služba funguje? Študent osloví firmu s konkretizovanými požiadavkami o téme práce, škole, fakulte, počte strán a podobne. Firma navrhne na písanie práce autora a sumu. Následne študent zadá záväznú objednávku, po ktorej obdrží vzorovú ukážku práce a zaplatí zálohu. Študent postupne komunikuje s autorom práce, aby mohol priebežne konzultovať postup s jeho školiteľom, ktorého pripomienky objednaný autor práce zapracuje. Spoločnosti po odovzdaní a zaplatení práce garantujú aj záručnú dobu. Väčšinou je v balíčku ponuky firmy aj vypracovanie otázok od oponenta či príprava prezentácie na obhajoby grátis.

Čo sa týka zhotoviteľov práce, ide z časti o študentov ako takých, no niektoré spoločnosti obhajujú vyššiu cenu vypracovania záverečných prác práve kvalitou, ktorá má byť založená na autorovi z akademickej pôdy, konzultantoch vysokých škôl, doktorandoch.

Objednávka záverečnej práce za peňažnú odmenu je overiteľným faktom aj na základe tržieb spoločností pôsobiacich v tejto oblasti. Pre mnohé z nich nie je možné dohľadať informácie o ich hospodárení z dôvodov ako napríklad, že majú sídlo v zahraničí, ide o živnostníkov, majú nejasného prevádzkovateľa. Nadácia Zastavme Korupciu sa však v 6 prípadoch k údajom dopracovala. Priemerné ročné obraty na jednu spoločnosť predstavovali 36-tisíc eur.

Z legislatívneho hľadiska nejde o problém, pretože firmy svoje služby prezentujú ako poskytovanie „študijných podkladov“, kedy k všeobecným obchodným podmienkam pridávajú formulku „dielo dodané zhotoviteľom bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.“ Taktiež podľa dohody študent nesmie dielo ďalej šíriť a poskytovať ďalším stranám, a tak celá právna zodpovednosť padá na objednávateľa, ktorý porušuje smernice svojej univerzity, riskuje svoje vylúčenie ,no v konečnom dôsledku je len malá časť takýchto podvodov odhalená.

Problematickú situáciu získavania titulov podvodnou cestou by mohla riešiť práve novela zákona o vysokých školách Ministerstva školstva, kde by mohol byť uvedený ako priestupok akademický podvod so sankciami do výšky až 10-tisíc eur.

Zdroje: Zastavme korupciu

Ďalšie články k téme