Termíny na podanie prihlášok sú stále aktuálne

1. 4. 2015 | Aktuality

Nestihli ste podať prihlášku na vysokú školu vo februári? Nemusíte zúfať. Niektoré školy majú termíny na prijímanie prihlášok posunuté až do konca apríla alebo mája. Medzi nimi sú aj univerzity, ktoré sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach v kvalite vysokoškolského štúdia.

Prihlášky do 30.4.2015

Filozofické a humanitné odbory

Na filozofické fakulty na celom Slovensku sa každoročne hlási veľké množstvo študentov. Aj keď najväčšie univerzity v Bratislave alebo Košiciach už majú uzatvorené prijímanie prihlášok na filozofické smery, stále máte možnosť prihlásiť sa do menších miest s rovnakými odbormi. Humanitné smery sú do konca apríla otvorené v Prešove, Trnave, Trenčíne, zopár aj v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Medzi nepopierateľné výhody menších univerzitných miest patrí centralizovanosť študentského domova, jedálne, zdravotného strediska, knižnice, kultúrneho a športového centra pre študentov v jednej budove. (Niekedy dokonca aj školy.) V menších mestách sa skôr vytvoria komunity študentov a nadšencov pre jednotlivé odbory z jednoduchého dôvodu – je ich menej ako na obrovských univerzitách, kde je v ročníku aj 200 študentov.

1. Prešovská univerzita v Prešove – Fakultou humanitných a prírodných vied: andragogika, ekológia, biológia, geografia v regionálnom rozvoji, maďarský jazyk a kultúra a učiteľské odbory

2. Trnavská univerzita v Trnave – Filozofická fakulta: dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, psychológia, politológia, sociológia

3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov: ľudské zdroje a personálny manažment, regionálna ekonomika a rozvoj, verejná správa

4. Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta humanitných vied: mediamatika a kultúrne dedičstvo, sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a mládežou,

5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Právnická fakulta: Právo

6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy: verejná správa, európska verená správa

7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Filozofická fakulta: Anglický, ruský a nemecký jazyk v odbornej komunikácii, história, filozofia, etnológia, učiteľské odbory

Prírodné vedy a zdravotníctvo

Rovnako ako filozofické smery, tak aj prírodné vedy majú hlavné prihlasovanie na školy už za sebou. Samotármi k dostupným prihláškam už ostali iba dve univerzity v Banskej Bystrici a Trnave. Taktiež fyziológia alebo iné zdravotnícke odbory sú v tomto období už len výnimkou.

1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied: aplikovaná geológia, aplikovaná informatika, environmentálna chémia, environmentálne manažérstvo, forezná a kriminalistická chémia, matematika, systémová ekológia, učiteľské odbory

2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta prírodných vied: aplikovaná biológia, aplikovaná informatika, biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia

3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta zdravotníctva: fyzioterapia, labotatórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo

Elektrotechnika a informatika

Elektrotechnika a informatika patria medzi technické odbory, pre ktoré sa hlavné obdobie posielania prihlášok ešte len začína. Všetky technické školy majú deadliny na konci apríla alebo mája, niektoré výnimočne aj v júni. Jednou z najprestížnejších škôl, ktorej jednotlivé fakulty pravidelne obsadzujú prvé miesta v hodnotení vysokých škôl je Slovenská technická univerzita. Podľa rebríčka, ktorý vytvoril portál www.lepsieskoly.sk v spolupráci s Ministerstvom školstva, absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sú hneď za Fakultou informatiky a informačných technológií STU, najlepšie zarábajúcimi absolventmi spomedzi vysokých škôl.

1. Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky: aplikovaná informatika, automobilová mechatronika, elektronika, robotika a kybernetika, telekomunikácie

2. Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta: geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, matematicko-počítačové modelovanie, pozemné stavby a architektúra, stavebné inžinierstvo, vodné stavby a vodné inžinierstvo

3. Žilinská univerzita v Žiline – Elektrotechnická fakulta: automatizácia, biomedicínske inžinierstvo, elektrotechnika, multimediálne technológie, telekomunikácie, technológie

4. Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta bezpečnostného inžinierstva: krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby

5. Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a zdrojov: cestná doprava, ekonomika a manažment podniku, letecká doprava, profesionálny pilot, vodná doprava, poštové technológie a služby, železničná doprava, zasielateľstvo a logistika, profesionálny pilot

6. Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta: strojárske technológie, priemyselné inžinierstvo, technika prostredia, vozidlá a motory

Prihlášky do 31.5.2015

Aj napriek faktu, že väčšina vysokých škôl a univerzít už po poslednom aprílovom dni prihlášky prijímať nebude, predsa sa nájdu výnimky. Do konca mája sa môžete prihlásiť v prvom termíne stále na veľké množstvo technických škôl. Sem-tam sú dvierka stále otvorené aj študentom preferujúcim humanitné smery. Poslednou šancou záujemcov o marketingovú a masmediálnu komunikáciu je UCM v Trnave, ktorá sa v kruhu novinárov považuje za najlepšiu slovenskú mediálnu školu. V mesiaci lásky majú konečné termíny aj vysoké školy so zameraním na ekológiu.

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie (15.5.): marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdia

2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Európske a globálne štúdia, politológia

Strojnícke odbory

1. Slovenská technická univerzita – Strojnícka fakulta: aplikovaná mechanika a mechatronika, automobily, lode a spaľovacie motory, energetické strojárstvo, procesná a enviromentálna technika, strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérske kvality

2. Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta: automobilová výroba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve, mechatronika, počítačová podpora strojárskej výroby, priemyselné inžinierstvo, protetika a ortotika, strojné inžinierstvo, technika ochrany životného prostredia, technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

3. Technická univerzita v Košiciach – Hutnícka fakulta: kovové a nekovové materiály, hutníctvo, materiály pre automobilový priemysel avionické systémy, tepelná energetika a plynárenstvo, spracovanie a recyklácia odpadov

Ekologické odbory

1. Technická univerzita v Košiciach – Fakulta baníctva, ekológie a riadenia technológii: baníctvo a geotechnika, dopravná logistika podniku, geodézia a geografické informačné systém, geológia a regionálny rozvoj, geoprieskum, manažérstvo procesov, geoturizmus, informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, manažérstvo procesov, manažérstvo zemských zdrojov, ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín, priemyselná logistika, technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, využívanie alternatívnych zdrojov energie, záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika, automobilová elektronika

2. Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta (15.5.): ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov, drevárske technológie, drevené stavby, manažment drevárskej a nábytkárskej výroby, podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle, protipožiarna ochrana a bezpečnosť, výroba nábytku

3. Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a environmentalistiky (15.5.): Environmentálne inžinierstvo, environmentálny manažment, ekotechnika, priemyselné inžinierstvo, výrobná technika, ekológia a ochrana biodiverzity, ekológia a využívanie krajiny

4. Technická univerzita vo Zvolene – Lesnícka fakulta (15.5.): Aplikovaná zoológia a poľovníctvo, lesníctvo

Prihlášky do 30.6.2015

Mesiac jún spravidla býva mesiacom prijímacích skúšok a rozhodnutí o prijatí/nepri­jatí. Väčšina škôl v tomto období zahajuje proces samotných prijímacích pohovorov. Existujú školy, ktoré však ešte do prvej polovice júna prijímajú prihlášky. Ide väčšinou o odbory, na ktoré sa nerobia prijímačky a študenti sú prijímaní na základe hodnotiacich kritérií jednotlivých škôl. Určite by sme chceli zdôrazniť, že v júni taktiež prebiehajú tzv. druhé kolá prijímacích pohovorov. Konajú sa na školách, ktoré nenaplnia maximálnu kapacitu ročníka daného odboru v prvom kole. Ide po väčšine o menej známe alebo úplne novootvorené odbory, menej prestížne vysoké školy alebo menšie univerzitné mestá. Ak však po prijímacích pohovoroch budete mať pocit neistoty, určite sa zoznamy škôl, ktoré otvárajú druhé kolá prijímačok, oplatí pozrieť. Nakoniec tam môžete nájsť odbor podobný tomu vášmu, resp. ešte nejaký zaujímavejší, ktorý získal akreditáciu iba tento rok.

1. Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta (1.6.): Geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, technológia a manažment stavieb, staviteľstvo

2. Technická univerzita v Košiciach – Letecká fakulta (12.6.) avionické systémy, pracovník riadenia letovej prevádzky, prevádzka lietadiel, profesionálny pilot, riadenie leteckej dopravy