Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

16. 2. 2014 | Štúdium v zahraničí

Strávili ste časť alebo celé štúdium v zahraničí alebo sa chcete zamestnať po absolvovaní slovenskej vysokej školy mimo Slovensko? Viete, kam sa obrátiť pre overovanie získaných dokladov a čo tento proces zahŕňa?

Inštitúcia, ktorá má na starosti túto problematiku, je Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Čo všetko má SUDV vo svojich kompetenciách?

  • uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní v SR,
  • automaticky uznáva doklady o VŠ vzdelaní III. stupňa získané v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku a
  • posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické účely, na výkon neregulovaných povolaní a na vydanie „modrých kariet“ v SR.
  • posudzuje celkové štúdium, ale i časť štúdia absolvovaného v zahraničí pre príslušné orgány a inštitúcie v SR
  • v prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille / Superlegalizácie

Posúdením sa rozumie proces, kedy SUDV preverí akreditáciu inštitúcie v zahraničí a vydá rozhodnutie, či je rozsah a úroveň štúdia rovnocenné so štúdiom v SR.

Zákony upravujúce uznávanie dokladov Slovenská republika je viazaná európskou smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Táto smernica rozlíšila uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní podľa účelu uznania na:

  1. akademické účely (t. j. na účely pokračovania v ďalšom štúdiu v SR) a
  2. na účely výkonu povolania či odborných činností, ktoré sú v SR regulované

Čo potrebujem, ak si chcem nechať posúdiť svoje štúdium pre zdravotnú, sociálnu poisťovňu alebo pre zamestnávateľa?

Študovali ste mimo SR a poisťovňa od Vás žiada doloženie ekvivalencie školy v zahraničí. Čo k tomu potrebujete? Pripravte si na zaslanie poštou alebo osobne v podateľni MŠVVŠ (žiadosti zaslané mailom sa neprijímajú):

  • žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí (tlačivo tu)
  • potvrdenie o návšteve zahraničnej školy alebo potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overenú kópiu s úradným prekladom do slovenského jazyka)

Súdny preklad dokladov sa netýka dokladov v českom jazyku. Akceptovaný je i vlastný preklad dokladov v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom má však SUDV právo dožiadať si súdny preklad.

Poznámka: Zaslané doklady sa nevracajú, neposielajte preto svoje jediné originály.

Mám diplom zo zahraničia a chcem sa zamestnať v SR

Pri potvrdzovaní dokladov pre výkon regulovaného povolania v SR, potrebujete dokladov viac, ktoré konkrétne, nájdete tu. Okrem identifikácie je to napríklad výpis absolvovaných predmetov alebo skúšok, v niektorých prípadoch potvrdenie o praxi a ďalšie. K tomuto posúdeniu náleží poplatok 99,50 € (ak už nemáte potvrdenie zo zahraničia, vtedy len 33 €).

Čo je to regulované povolanie?

Jedná sa o povolanie alebo odbornú činnosť, na výkon ktorej je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady predpísané príslušným právnym predpisom v SR. Týka sa to napríklad zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, pracovníkov štátnej služby, niektorých živností a ďalších.

Mám diplom / certifikát / doklad zo SR. Ako zistím, či bude platný v zahraničí?

Ak máte slovenské doklady a radi by ste pracovali alebo študovali v zahraničí, SUDV vypracovalo odporúčania, čo a akým spôsobom je potrebné zabezpečiť si ešte pred odchodom na Slovensku. Pravdepodobne však budete potrebovať zažiadať aspoň o apostiláciu, to znamená o overenie pravosti podpisu a pečiatky na doklade o vzdelaní. Pečiatka Apostille znamená, že Váš doklad je pravý. Za každý predložený dokument si pripravte poplatok 10 €.

Na stránkach Ministerstva školstva nájdete kontakty na príslušné orgány, na ktoré je možné obrátiť sa v súvislosti s uznaním alebo neuznaním odbornej kvalifikácie pre výkon regulovaného povolania v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku, a na orgány, kde je možné preveriť vopred, či vzdelávacia inštitúcia daného štátu poskytuje akreditované študijné programy.

Uznávanie dokladov medzi ČR a SR

Pre účely priznania prídavkov na deti, daňové úľavy a zdravotné či sociálne poistenie pre študentov, ktorí si zvolili štúdium v ČR je platný zoznam uznaných vysokých škôl (na rok 2013/2014), pre ktoré platí, že nie je potrebné žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ani SUDV o posúdenie štúdia.

V budúcnosti bude proces uznávania dokladov medzi SR a ČR upravovať Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike. Zmluva hovorí, že žiaden absolvent štúdia v ČR (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť získavať overenia svojho získaného vzdelania, pretože každý doklad bude automaticky platný. Absolvent teda bude môcť ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania

(Výnimka: netýka sa to uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).

Zmena nastane aj pri zapisovaní titulu do občianskeho preukazu, ku ktorému už nebude absolvent štúdia v ČR potrebovať uznanie diplomu. Zmluva by mala vojsť do platnosti v druhom polroku 2014.

Zdroj: http://www.minedu.sk/…v-sr-a-v-cr/

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Ďalšie články k téme

Na vysokú školu môžete ísť aj do zahraničia

Na vysokú školu môžete ísť aj do zahraničia

Ponuku, ktorú nedokážete odmietnuť vám predstavuje InterStudy. Už citát, ktorým sa prezentujú znie pre študentov a čerstvých absolventov lákavo. Pokiaľ teda chcete „vedieť viac, vidieť viac a zažiť viac“ je pre vás práve táto spoločnosť ideálna. Vybrať si tak môžete štúdium v troch zaujímavých európskych krajinách – Veľkej Británii, Holandsku a Dánsku. Práve pre tieto štáty je …

číst více
Na vysokú školu môžete ísť aj do zahraničia 2

Na vysokú školu môžete ísť aj do zahraničia 2

Práve táto inštitúcia prináša informácie o študijných systémoch v nasledujúcich oblastiach celého sveta – Albánsko, Austrália, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstan, Kórea, Kuba, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, …

číst více
Rozhovor: Američania brali školu skôr tak športovo

Rozhovor: Američania brali školu skôr tak športovo

Čo bol prvý impulz, kvôli ktorému si sa rozhodla ísť študovať do Ameriky? Všetko to začalo, keď sme v 1.ročníku na SŠ išli na 10 dní do Anglicka. Naše gymnázium (Krupina) a gymnázium v Šahách. V Anglicku sme 5 dní navštevovali kurz, kde nás na začiatku podelili do skupín podľa úrovne jazyka. V tom čase som nijak extra v angličtine nevynikala. V mojej …

číst více