Verejná vs. súkromná vysoká škola

21. 11. 2019 | Štúdium na vysokej škole

Keď sa rozhodujete, kde pokračovať v štúdiu po strednej škole, nie je dôležitý len výber odboru, ale aj to, na aký druh vysokej školy sa vyberiete. Na výber máte verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy.

Verejná vs. súkromná vysoká škola

Verejné vysoké školy

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia. Zriaďuje sa aj ruší zákonom a ten aj ustanovuje jej názov, začlenenie a sídlo. Pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj fakulty. Verejné vysoké školy na Slovensku sú napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a mnohé ďalšie. Dokopy ich je 20.

Súkromné vysoké školy

Súkromná vysoká škola je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike a bola zriadená na vzdelávanie a výskum. Na oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola jej musí udeliť vláda SR štátny súhlas. Sídliť môže aj na území členského štátu EÚ. Takýchto škôl je u nás celkom 12 a patrí medzi ne napríklad Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola Danubius či Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.

Štátne vysoké školy

Sem patria vojenské, policajné a zdravotnícke vysoké školy a vyučujú teda budúcich vojakov, policajtov a zdravotníkov. Na Slovensku sú to školy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Akadémia Policajného zboru a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Ako si z nich vybrať? Rozdiel medzi nimi nie je len v tom, kto školu zriadil, ale najmä vo financiách. Školné na verejnej vysokej škole neplatíte, ak študujete v dennej forme štúdia a neprekročíte jeho štandardnú dĺžku. Platíte, ak študujete viac odborov naraz, alebo ak ste štúdium prerušili a chcete pokračovať na príslušnom stupni. Platíte aj keď prekročíte štandardnú dĺžku štúdia.

Na súkromnej vysokej škole platíte od začiatku. Školné, prípadne ešte ďalšie poplatky, sa platia za každý semester alebo akademický rok. Cena závisí od danej školy. Keďže takéto školy majú vyššie príjmy, často investujú viac financií do vybavenia, ktoré môže byť pri štúdiu veľkou výhodou. Taktiež si môžu dovoliť zaplatiť viac odborníkov a pedagógov.

Každý druh vysokej školy má svoje výhody aj nevýhody a je na vás, ktoré práve zavážia.