Zvýšte si šancu na prijatie jazykovou skúškou z angličtiny

19. 12. 2019 | Rady maturantom

Dnes sa už človek bez znalosti cudzieho jazyka zaobíde dosť ťažko. Nielen pri hľadaní zamestnania, ale aj pri snahe dostať sa na vysokú školu vám môže pomôcť, keď máte oproti iným niečo navyše. Nemusí to byť ďalší jazyk. Môže to byť bravúrne ovládanie jedného, o čom máte aj príslušný doklad. Ten vám môže dať napríklad jazyková skúška.

jazyková skúška z angličtinyV súčasnosti je ešte stále najväčší dopyt po znalostiach anglického jazyka. Patrí medzi svetové jazyky a jeho ovládanie sa už začína považovať za štandard. Osvedčenie o tom, že ho ovládate na určitej úrovni, vám môže pomôcť otvoriť dvere na vysokú školu, do zamestnania, ale aj pri cestách do zahraničia na stáž či za prácou.

Výber jazykových skúšok je naozaj veľký a je na vás, ktorú úroveň znalostí si vyberiete. Úrovne sú zadefinované v dokumente Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages), ktorý vypracovala rada Európy. Obsahuje „popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnutie metódy pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.“ Úroveň rozlišuje na tri širšie okruhy, tie sa potom rozdeľujú na dva stupne.

A – Základy

•A1 – Úroveň začiatočník

•A2 – Úroveň základná

B – Autonómia

•B1 – Úroveň mierne-pokročilá

•B2 – Úroveň stredne-pokročilá

C – Ovládanie

•C1 – Úroveň pokročilá

•C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

Teda kým úroveň A1 je pre úplných začiatočníkov, na úrovni C2 sa už vyžadujú vedomosti takmer na úrovni materinského jazyka.

Môžete si urobiť základnú štátnu jazykovú skúšku, všeobecnú jazykovú skúšku, odbornú štátnu jazykovú skúšku alebo špeciálnu štátnu jazykovú skúšku. Ako sa uvádza na webe Jazykovej školy v Bratislave (www.1sjs.sk), cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni B2 referenčného rámca. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Účastník má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach. Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 až C2 referenčného rámca. Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru účastníka.

Cieľom odbornej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré jazykovou náročnosťou zodpovedajú požiadavkám definovaným v stupni C1 referenčného rámca. Odbornú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať v odbore spoločenskovednom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom.

Cieľom špeciálnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovou náročnosťou požiadavkám definovaným v stupni C2 referenčného rámca. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať z odboru prekladateľstvo alebo z odboru tlmočníctvo.

Skúšky sa skladajú z dvoch častí – písomnej a ústnej. Obidve časti sú prispôsobené daným druhom jazykovej skúšky. Aj cena pre každý druh skúšky je iná. Záverečným skúškam však predchádzajú stovky hodín v prípravných kurzoch.

Osvedčenie zo štátnej jazykovej skúšky vám však nemusia akceptovať v zahraničí. Preto mnohí zvolia radšej cestu certifikovaných kurzov súkromných zahraničných spoločností, ktoré majú oprávnenie vydávať medzinárodne uznávané certifikáty o úrovni znalostí cudzieho jazyka. U nich si tiež môžete vybrať z rôznych druhov skúšok a na rôznych úrovniach. Nájsť ich môžete napríklad na týchto stránkach:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/

http://www.laguardia.edu/TELC/

http://www.ets.org/ella…

Ďalšie články k téme