Akým chybám sa vyvarovať pri podávaní prihlášky?

22. 2. 2022 | Prijímacie konanie

podávaní prihláškyPodávanie prihlášok na vysoké školy v prvom termíne sa síce pomaly, ale nezastaviteľne blíži a bude tu ani sa nenazdáme. Na čo je ale dobré si dať pri vypĺňaní prihlášky pozor?

  • K chybám dochádza častokrát iba z čírej nepozornosti uchádzača vo fáze uvádzania vyžadovaných informácií. Či už ide o preklep v číselných údajoch ako je rodné číslom, dátum narodenia, no i tých slovných ako adresa, názov školy a mnohé iné. Treba byť naozaj obozretný alebo ešte lepšie je si nechať prihlášku pred odoslaním prekontrolovať ďalšou osobou, aby sa tak uchádzač ľahšie vyvaroval zbytočným preklepom.

Ak sa ponúka pri vypĺňaní prihlášky možnosť použiť automatické dopĺňanie údajov z databáz, v prípade údajov trvalého bydliska, kódu absolvovaného štúdia či obdobných informácií, treba takúto možnosť rozhodne využiť.

  • Ďalšou častou mýlkou študentov sú chýbajúce časti prihlášky.

Študenti zvyknú zabudnúť na zahrnutie vyžadovaných dokumentov, špeciálne sa jedná o potvrdenie strednej školy o prospechu či pre niektoré odbory vyžadované potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, napríklad v prípade lekárskych fakúlt či fakúlt telesnej výchovy a športu.

Netreba zabúdať ani na vlastnoručný podpis, uvedenie osobných, kontaktných údajov, e-mailovej adresy, a to všetko samozrejme s dôrazom na korektnosť informácií.

  • Je pomerne bežné, že stredoškoláci zabudnú v prihláške vyplniť prospech zo všetkých ohodnotených predmetov, poprípade nevyplnia polročné hodnotenie zo 4.ročníka či ekvivalent 5. ročníka bilingválnych škôl.

Treba si overiť, že priemery známok v prihláške sú zhodné s priemermi v doručených vysvedčeniach.

  • Je taktiež dôležité postrážiť si, ktoré sú vyžadované prílohy na odoslanie ako doplnok prihlášky samotnej. Respektíve v prípade zaslania papierovej prihlášky, treba zistiť, ktoré dokumenty nie je potrebné doložiť vo fyzickej forme. Školy sa pri obdržaní elektronických prihlášok stretávajú s ich neúplnosťou, kedy chýbajú napríklad naskenované vysvedčenia. Stretávajú sa však aj s opačným prípadom priloženia nevyžiadaných dokumentov, ktoré sú následne vrátené späť uchádzačovi.
  • Chyba nastáva aj v prípade, že maturitné vysvedčenia nie sú notársky overené a overenie strednou školou nestačí.
  • Platba za prihlášku je rozhodne dôležitým medzikrokom k úspešnému podaniu prihlášky. Je nutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol, ktorý je vygenerovaný z e-prihlášky v príkaze na úhradu.

Nech si už uchádzač podáva prihlášku na akúkoľvek školu a v ktoromkoľvek termíne, aj tu platí, že rozhodne si tento krok netreba nechávať na poslednú chvíľu, aby sa dalo lepšie vyvarovať chybám z nepozornosti zapríčinených nedostatkom času a chvatom spojeným s nemilosrdne sa blížiacim termínom uzatvorenia podávania prihlášok.

Zdroje: www.sme.sk