Čo si priniesť na zápis na vysokú školu

18. 7. 2023 | Štúdium na vysokej škole

zápis na vysokú školu Do e-mailu či poštou vám prišlo rozhodnutie o prijatí na vysokú školu. Treba však myslieť na to, že rozhodnutie ešte neznamená, že vaše povinnosti skončili. Na to, aby ste boli do štúdia prijatí, musí byť splnených ešte niekoľko podmienok. Akých? Čítajte ďalej a dozviete sa.

pis do štúdia 

Dôležitou súčasťou nástupu na vysokú školu je zápis. Kým na základnej škole to bola relatívna formalita, na vysokej škole svojim zápisom potvrdzujete, že od nového akademického roka nastúpite na štúdium na danej vysokej škole. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ste svoj záujem prejavili podaním prihlášky či absolvovaním prijímacieho konania, avšak od tej doby sa mohlo veľa zmeniť či ste mohli mať podaných viac prihlášok v rámci záložného plánu a iné. Na zápis do štúdia je preto viazaní aj status študenta, ktorí študentov oprávňujú k viacerým výhodám. Zápisom do štúdia potvrdíte vysokej škole svoj záujem o štúdium a ona s vami bude počítať. Pokiaľ sa do štúdia zapíšete, ale nakoniec na štúdium nenastúpite, obsadzujete tým miesto niekomu, kto mohol mať o štúdium vážny záujem.

Ako to funguje? 

Akonáhle ste boli prijatí, prišlo vám o tom oznámenie alebo ste túto informáciu mohli dohľadať na vopred určených webových stránkach. Zároveň s tým vám mohla prísť rovno aj informácia o zápise. V tomto dokumente je uvedená informácia, či zápis prebieha online formou alebo prezenčne. Pokiaľ online formou, mali by ste byť informovaní o postupe a následne o dokumentoch, ktoré bude potrebné dodať. V prípadne prezenčného zápisu bude dokument obsahovať informáciu o čase a mieste konania. Väčšina vysokých škôl má stanovené dva termíny zápisu. Je to z toho z prostého dôvodu, aby vyšli uchádzačom v ústrety s termínom. Niektoré vysoké školy môžu mať zápisy relatívne hneď po sebe, iné nechávajú väčší rozostup. Napríklad v letom období a druhý až v septembri.

Čo si priniesť?

Informáciu o dokumentoch, ktoré sú potrebné na zápis väčšinou školy uvádzajú priamo do pozvánky na zápis alebo na webových stránkach.

  • Doklad totožnosti – pri zápise do štúdia sa budete musieť preukázať dokladom totožnosti. Zamestnanci školy skontrolujú zhodu údajov, ktoré ste im poskytli pri podávaní prihlášky a overia tak, že ste to vy.
  • Doklad o ukončení predchádzajúceho vzdelania. V prípade, že nastupujete na vysokú školu po absolvovaní strednej, ide o maturitné vysvedčenie. V prípade pokračovania na nadväzujúce vysokoškolské štúdium ide o diplom z predchádzajúceho štúdia. V prípade dokladu o ukončení štúdia si treba dať pozor, či škola nevyžaduje úradné overenie kópie tohto dokladu.
  • Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. Toto môže byt samostatný dokument, ktorý bude potrebné si vytlačiť, prečítať a podpísať. Alebo môže ísť len o dokument a na mieste zápisu podpíšete, že ste sa s ním oboznámili.
  • Zápisový list a imatrikulačný sľub. Oba dokumenty môže a nemusí škola vyžadovať, závisí to na interných procesoch. V oboch prípadoch vám môžu prísť ako príloha pozvánky k zápisu alebo budú dostupné na mieste.
  • Potvrdenie o štúdiu. Dokument, ktorý nepotrebuje vaša vysoká škola, ale vy. Väčšinou ide o prázdny formulár, do ktorého si doplníte svoje údaje a škola vám ho podpíše. Toto potvrdenie môžete potrebovať napríklad na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby vašim rodičom priznali prídavky na dieťa alebo na odpustenie poplatku za odpady v mieste trvalého bydliska, pokiaľ budete študovať v inom meste. Počet, ktorý budete potrebovať si musíte premyslieť sami a podľa toho si aj priniesť počet kópií na zápis.

Zápis do štúdia nie je vedou, ale v mnohých prípadoch ide o značne byrokratický proces. Preto je dobré sa vopred pripraviť a pozorne si prečítať inštrukcie, ktoré ste od vysokej školy obdržali.

Ďalšie články k téme

Čaká vás nástup na vysokú? Máme pár tipov, ako sa pripraviť počas leta

Leto po maturite a pred nástupom na vysokú školu má svoje jedinečné čaro. Po prvé je toto leto oveľa dlhšie, ako všetky predchádzajúce letné prázdniny, keďže maturanti končia niekoľko týždňov pred oficiálnym ukončením školského roka, tak akademický rok začína zväčša až počas septembra či v októbri. Okrem toho je to leto po náročnom období, a […]

čítajte viac

Štúdium na vysokej škole nie je len o prednáškach

Školský rok sa pre základné a stredné školy už začal, vysokoškolákov to ešte len čaká. Avšak aj pre mnohých z nich je september už mesiacom príprav a objavovania možností pre nasledujúci akademický rok. Jednou z nich je aj členstvo v spolkoch. Práve tie mávajú najmä pre nových študentov na začiatku či pred začiatkom akademického roka […]

čítajte viac

Študenti sa opäť môžu uchádzať o štipendium za štúdium na vysokej škole

Tento nápad nie je v slovenskom školstve novinkou. Slovenské vysoké školstvo dlhodobo bojuje s odlivom mozgov do zahraničia. Aj v tej súvislosti prišlo v roku 2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s myšlienkou finančnej motivácie študentov, ktorí sa rozhodnú zostať študovať na Slovensku. V tom čase ponúkalo štipendium 9 000 €, dnes môžu absolventi […]

čítajte viac