Kto je rektorka a kto dekan? Prehľad názvov predstaviteľov univerzity

19. 9. 2022 | Štúdium na vysokej škole

názvy predstaviteľov univerzityPre prvákov na vysokých školách, ktorí budú v tomto akademickom roku toho čaká veľa nového. Orientácia v novom prostredí je skvelým dobrodružstvom, ktoré trvá približne mesiac. Po tomto čase si človek zvykne, už mu veci neprídu také nové, už sa viac orientuje, vie kde čo nájsť, na koho sa obrátiť. Jednou z takých nových vecí budú aj rôzne pozície na univerzite a fakulte, s ktorými sa študenti stretávajú. Zrazu sa univerzitné či fakultné stránky hemžia slovami ako rektor, dekanka, doktor, referent a ďalšie. V tomto článku sa vám pokúsime urobiť prehľad v pozíciách zamestnancov univerzity či fakulty, s ktorými sa môžete počas štúdia stretnúť. Vďaka tomu budete od samého začiatku štúdia vedieť, o kom sa hovorí, pokiaľ príde reč na pozície na akademickej pôde.

Rektor, rektorka

Najvyššie postavenie vo vysokoškolskom prostredí má rektor. Každá vysoká škola má jedného rektora či rektorku. Okrem samotného pomenovania rektor/rektorka sa môžeme pri slávnostných udalostiach na akademickej pôde (ako napríklad promócia či vymenovanie nového rektora) stretnúť s oslovením Vaša magnificencia. Slovo pochádza z latinčiny a znamená vznešenosť, veľkoleposť. Rektora volí akademický senát univerzity a návrhy na kandidátov na funkciu rektora majú možnosť predkladať členovia akademickej obce danej vysokej školy. Do úradu ich menuje prezident Slovenskej republiky a ich funkčné obdobie je 4 roky.

Prorektor, prorektorka

Druhú najvyšší predstavitelia univerzity sú prorektori. Toto pomenovanie je používané pre zástupcu rektora. Prorektori sú priamo zodpovední rektorovi a rovnako ho zastupujú aj v stanovených oblastiach. Preto majú zväčša pridelené tieto oblasti, ktoré spadajú do ich kompetencie. Preto sa môžeme stretnúť s názvom prorektor pre študijné záležitosti, pre vzdelávanie, pre medzinárodné vzťahy, pre informačné technológie a mnohé ďalšie. Prorektorov vymenúva rektor a schvaľuje ich akademický senát.

Kvestor, kvestorka

Ide o akademického úradníka, ktorý riadi hospodárenie a vnútornú správu vysokej školy. Univerzitu tak môže v istých oblastiach, stanovených rektorom a predpismi, zastupovať. Slovo rovnako pochádza z minulosti a quaestorom bol v starovekom Ríme označovaný správca štátnej pokladnice.

Dekan, dekanka

Tak ako je rektor najvyšším predstaviteľom vysokej školy, tak je dekan najvyšším predstaviteľom fakulty. Preto ako má univerzita jedného rektora, tak aj každý fakulta má jedného dekana a koľko má univerzity fakúlt, toľko má dekanov. Tento titul pochádza z cirkevného prostredia, keďže v stredoveku boli univerzity cirkevnými inštitúciami. Dekan má tak hlavné slovo na pôde fakulty a rovnako je aj jej najvyšším predstaviteľom. Dekana do funkcie menuje rektor na základe návrhu akademického senátu a výsledku volieb. Rovnako ako rektora pri akademických obradoch oslovujeme magnificencia, tak dekana oslovujeme spectabilis. Slovo tiež pochádza z latinčiny a znamená vážený, úctyhodný.

Prodekan, prodekanka

Na základe vzťahu rektor – prorektor už môžete tušiť, že podobný vzťah je aj medzi dekanom a prodekanom. Rovnako ako v prípade prorektorov zodpovedajú prodekani za určitú oblasť, v ktorej aj dekana zastupujú, ale na fakultnej úrovni.

Veríme, že po prečítaní tohto článku už viac nebudete tápať v úlohách, ktoré zastávajú jednotliví predstavitelia vysokej školy a fakulty a hneď si budete vedieť priradiť rektora k univerzite a dekana k fakulte, keď budete o nich čítať, či sa bude o nich niekde hovoriť.

 


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme