Na základných školách sa častejšie objavuje násilie, na stredných alkohol

22. 7. 2022 | Aktuality

Na základných školách sa častejšie objavuje násilieFajčenie, záškoláctvo, šikanovanie, kyberšikanovanie, násilie medzi žiakmi, vandalizmus a sebapoškodzovanie sú najčastejšími negatívnymi sociálno-patologickými prejavmi správania študentov na základných a stredných školách. Vyplynulo to z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 35,5%, teda 1112 škôl na Slovensku uskutočneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021.

Prieskum bol obrazom stavu negatívnych javov škôl z roku 2019/2022. Viac než jedna štvrtina základných a stredných škôl sa stretla s určitým prejavom extrémizmu. K najrozšírenejším prejavom extrémizmu patrili nenávistné útoky vo forme posmeškov a verbálnych narážok na svojich spolužiakov z dôvodu príslušnosti k odlišnej rase, etniku či z dôvodu ďalšej inakosti.

Na základných školách sa častejšie objavovali prejavy násilného správania, vandalizmus či sexuálneho obťažovania. Na stredných školách sa najčastejšie objavovala konzumácia alkoholu a drog, prejavy extrémizmu a náznaky samovražedného správania.

Viac ako na polovici skúmaných škôl, presnejšie v 56,4% prípadoch sa vyskytlo fajčenie. Záškoláctvo bolo rozšírené v 47,3% prípadoch a šikanovanie na vyše 30% škôl. Nezanedbateľnými boli aj prejavy kyberšikany na 24,4% školách. Mierne menej bolo prítomné fyzické násilie medzi žiakmi v 21,9% prípadoch, vandalizmus v 18,3% a užívanie alkoholu v prípade 16,1% škôl.

Podľa regionálneho rozloženia naprieč Slovenskom sa najviac negatívnych sociálno-patologických javov objavilo v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

Slovensko má, nie len v oblasti vzdelávania, dlhodobo problém plnohodnotne začleniť početnú marginalizovanú rómsku komunitu do procesov fungovania krajiny. Každé dieťa by malo mať rovnaké šance na úspech, ktoré sa začínajú okrem rodiny najmä v škole a vedú k celkovému úspechu v živote, čo však, nanešťastie, neplatí pre všetky deti rovnako. Vzdelanie je pre mladých zo znevýhodneného prostredia kľúčové, aby …

číst více
Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Zastaralé učebné osnovy by si zaslúžili obmenu a nový vietor s predmetmi, ktoré by pre študentov priniesli praktický obsah do života. Podľa financopedie, portálu venujúcemu sa budovaniu finančnej gramotnosti (aj cez sociálne siete), by mohli byť do povinného vzdelávania zaradené viaceré predmety pripravujúce študentov na každodenné situácie, predmety potrebné a užitočné do bežného života. Kritické myslenie Síce sa v škole …

číst více
Kam si ešte stále môžeš podať prihlášku a na čo si dať pozor

Kam si ešte stále môžeš podať prihlášku a na čo si dať pozor

Stále sa ešte rozhoduješ, ktorým smerom sa vydať po strednej škole? Alebo už máš prihlášku podanú, ale zvažuješ kam si podať ešte ďalšiu? Prinášame ti prehľad škôl, na ktoré si môžeš podať prihlášku ešte teraz a tipy, na čo si dať pri podávaní prihlášky pozor. Pri termínoch podávania prihlášok je dôležité dať si pozor na …

číst více