Poplatky na vysokej škole

20. 2. 2013 | Štúdium na vysokej škole

Kto a za čo od Vás môže požadovať počas štúdia, aby ste otvorili peňaženku? Za akých podmienok môže byť Vaše štúdium spoplatnené?

Tieto podmienky stanovuje Zákon o vysokých školách (131/2002 Z. z.) a konkrétne poplatky určuje každá škola zvlášť vo svojich interných smerniciach.

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

Toto je najčastejší dôvod platby školného, ktoré sa platí za každý ďalší započatý rok štúdia (nie semester). Ak študuje študent program prvého alebo druhého stupňa dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť vysokej škole poplatok vo forme školného, ktorého výšku určí sama škola. Nevzťahuje sa to však na závažné, napríklad zdravotné dôvody. Škola si overuje dĺžku Vášho štúdia napríklad aj pomocou centrálneho registra študentov.

Štandardná dĺžka štúdia je:

 • Pre bakalársky program najmenej 3 a najviac 4 roky.
 • Pre magisterský program (druhý stupeň) najmenej 1 a najviac 3 roky, ale celková dĺžka štúdia spolu s bakalárskym programom (a nadväzujúcim druhým stupňom v tom istom alebo príbuznom odbore) je spolu najmenej 5 rokov.
 • Pre študijné programy spájajúce 1. a 2. stupeň je najmenej 4 a najviac 6 rokov
 • Študenti denného doktorandského programu školné neplatia.

Školné za súbežné štúdium viacerých odborov

Ak študujete súbežne v jednom akademickom roku dva alebo aj viac programov v tom istom stupni, máte povinnosť zaplatiť ročné školné v druhom a každom ďalšom programe za každý rok.

Poplatky za externé štúdium

Táto forma štúdia je spoplatnená, avšak nesmie prekročiť sumu maximálneho školného určeného na základe ekonomickej náročnosti študijného programu (stanovuje Ministerstvo školstva SR). VŠ je povinná zverejniť požadované čiastky školného najneskôr dva mesiace pred posledným dňom podávania prihlášok.

Odpustenie poplatkov

 • Rektor môže poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti, a to v prípade, že prihliadne na študijné výsledky alebo na sociálnu či zdravotnú situáciu študenta
 • Úľava sa môže zvažovať aj v prípade zahraničnej stáže, súbežnom štúdiu dvoch programov s dobrými výsledkami, materskej (resp. rodičovskej) dovolenky a podobne.
 • Žiadosť je nutné podať písomne
 • Rozhodnutie rektora je finálne, nedá sa proti nemu odvolať

Ďalšie poplatky

 • Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
 • Poplatok za štúdium v cudzom jazyku
 • VŠ môže ďalej požadovať poplatky za náklady spojené s rigoróznou prácou, s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom mgr. štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku, vydanie dokladov o štúdiu, vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú žiadané v cudzom jazyku (a aj ich kópií)

Prerušenie štúdia, ukončenie štúdia

Na žiadosť študenta je možné prerušiť štúdium, maximálnu dĺžku prerušenia stanovuje študijný poriadok konkrétnej VŠ. Okrem riadneho ukončenia je možné štúdium ukončiť napríklad aj:

 • zanechaním
 • neskončením v riadnom termíne
 • vylúčením kvôli nesplneniu požiadaviek
 • zrušením programu, ak zároveň študent neprijme ponuku VŠ pokračovať v štúdiu iného programu

Zdroje

Ďalšie články k téme