Stav vysokých škôl v roku 2020 - v číslach

24. 2. 2022 | Aktuality

Stav vysokých škôl Aký bol priemerný vek či plat vysokoškolského profesora, koľko študentov sa hlásilo na vysoké školy v roku 2020, a aký bol podiel mužov a žien? Tieto a obdobné zistenia reflektovala výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2020, ktorá taktiež poskytla medziročné porovnanie vysokých škôl na Slovensku s rokom 2019.

V roku 2020 došlo k medziročnému nárastu počtu vysokoškolákov v porovnaní s rokom 2019. Celkový počet bol 133.311 vysokoškolákov, z tohto 77.726 žien, čo tvorilo prírastok študentov v porovnaní s rokom 2019 o viac než 2000, reprezentujúc percentuálne nárast o 1,7%.

Medziročne taktiež stúpol počet uchádzačov o štúdium na vysokej škole v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni, a to o 1329 kandidátov, čo spolu predstavovalo 40.820 uchádzačov o štúdium. Spolu so zahraničnými prihláškami vzrástol medziročne počet kandidátov o štúdium na počet 3003, čo v konečnom sumáre znamenalo, že bolo spoločne s domácimi a zahraničnými študentmi podaných 78.356 prihlášok. Na štúdium sa nakoniec prihlásilo celkovo 37.327 prijatých uchádzačov, z čoho bolo 4517 prihlásených z cudziny.

Pokles bol zaznamenaný len v počte riadne ukončeného vysokoškolského štúdia na verejných a súkromných vysokých školách. Celkový počet študentov, ktorí riadne ukončili štúdium bol 35.658, z toho 21.879 tvorili ženy, čo predstavovalo medziročný úpadok o 4,42%, teda o 1650 absolventov. Pod takúto skutočnosť sa mohli do výraznejšej miery podpísať absolventi dennej formy štúdia, ktorí zaznamenali medziročným poklesom o 4,47%, čo tvorilo 1420 vysokoškolákov a v prípade absolventov externého vzdelávania, bol medziročný úpadok o 3,69%, čo bolo 230 absolventov.

Podľa výročnej správy študovalo najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch štúdia v oblasti spoločenských vied, náuk a služieb, a to až takmer polovica 44,95%.

Správa sa pozrela aj na pedagogických pracovníkov. Medziročne nedošlo k posunu vekovej štruktúry profesorov a docentov vysokých škôl. Medián veku učiteľa na vysokej škole vo funkcii profesora bol 61 rokov.

Podľa výročnej správy bol priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2020 viac ako 1501 eur, čo bolo o 6,69% viac ako v roku 2019. Medziročne vzrástol o 7,42% aj priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy, ktorý bol za rok 2020 vyše 1865 eur. Priemerný plat profesora verejnej vysokej školy narástol medziročne o 7,83% na výšku viac ako 2717 eur.

V štátnom rozpočte na rok 2020 bolo na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená čiastka 611.544.226 eur. Súhrnné náklady verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti predstavovali 765.807.829 eur a celkové výnosy boli v čiastke 789.109.256 eur.

Za pozitívny výstup bol pokladaný fakt, že v roku 2020 všetkých 20 verejných vysokých škôl skončilo svoje hospodárenie s kladným výsledkom.

Zdroje: www.skolske.sk

 

Ďalšie články k téme

Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

Obava je na mieste po vyhláseniach Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá informovala o plánovanom rušení približne tisícky neperspektívnych študijných odborov. Rušenie by malo zasiahnuť všetky vysoké školy a všetky študijné programy, o ktoré je dlhodobo prejavovaný minimálny študentský záujem. Špeciálne čistky by sa mali udiať v odboroch cudzích menej populárnych jazykov. V odbore filológia je registrovaných …

číst více
Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

Ostať študovať doma, a tým si zaistiť štipendium do výšky až 9000 eur bude možné vďaka novovzniknutej štipendijnej schéme rezortu školstva. Slovensko je krajinou, ktorú dlhodobo a akútne trápi problém s vysokým odlivom mozgov do zahraničia. Každý piaty študent volí namiesto vysokoškolského štúdia doma to v zahraničí. Takýto odliv si Slovensko ako krajina nemôže dovoliť, a tak pristúpilo Ministerstva školstva, …

číst více
Štipendium Martina Filka

Štipendium Martina Filka

Štúdium na jednej z najlepších svetových univerzít určite nie je lacnou záležitosťou. Nejedného uchádzača určite odradí práve finančná náročnosť takéhoto kroku. Existujú však rôzne spôsoby ako si prilepšiť, kam patrí napríklad aj štipendium Martina Filka. O štipendium Martina Filka má právo zažiadať akýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý je prijatý a následne zapísaný alebo už študuje na vysokej škole v zahraničí. …

číst více