Takmer polovica vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

13. 1. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

študijný odborUplatniť sa na trhu práce po ukončení strednej alebo vysokej školy v odbore svojho štúdia je ideálny prípad, no častokrát len ťažko dosiahnuteľný. Vyplýva to z analýz portálu Trendy práce.

Podľa pozorovaní z prvého polroku 2020 ani nie polovica, len 48% stredoškolských absolventov do 5 rokov od ukončenia štúdia, pracovalo v optimálnom, respektíve alternatívnom odbore svojho vyštudovaného odboru. Pre vysokoškolských absolventov bol podiel o niečo vyšší, tu sa pohybuje podiel absolventov na trhu práce uplatnených v svojom obore na úrovni 58%. V časovom horizonte sa zdá byť podiel absolventov pracujúcich v svojom odbore pozitívny. Od roku 2013 sa pre stredoškolských absolventov podiel navýšil zo 43% na 48%. Pre vysokoškolákov narástol počet absolventov pracujúcich v svojom odbore od roku 2013 o 8 percentuálnych bodov.

Vysokoškolskí absolventi nemajú len problém nájsť si prácu v svojom odbore, ale aj prácu zodpovedajúcu stupňu ich vzdelania. V prvom polroku 2020 pracovalo na stredoškolskej pozícii približne 27% z nich. I tu sa zdá byť trend pozitívny v porovnaní s rokom 2015, kedy bol podiel absolventov vysokoškolského štúdia pracujúcich na stredoškolskej pozícii až 36%.

Najlepšie uplatnenie v svojom odbore vykazujú absolventi zdravotníckych odborov, kedy sa až 85% stredoškolských a 90% vysokoškolských absolventov zamestná v relevantnom odbore. Konkrétne si najlepšie vedú stredoškolskí absolventi študijných programov diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, sanitár, zdravotnícky laborant, zdravotnícky asistent, diplomovaný fyzioterapeut či odbor učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo či špeciálna pedagogika. U vysokoškolských absolventov sú to absolventi odborov predškolská a elementárna pedagogika, urgentná zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, chirurgia, financie, bankovníctvo či daňové poradenstvo.

Naopak, v najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore absolventi v odbore poľnohospodárstva či umeleckých smerov. Ide konkrétne o stredoškolských absolventov odborov fotografický dizajn, grafik digitálnych médií, propagačné výtvarníctvo, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, kozmetička a vizážistka, propagačná grafika. U vysokoškolských absolventov je jedna z najmenších mier uplatnenia vo vyštudovanom odbore u absolventov  študijných programov manažérstvo zdrojov, geoturizmus, filozofia, sociológia, kulturológia, aplikovaná etika, kultúrne dedičstvo, krajinárstvo či získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Pri miere uplatnenia sa v študovanom odbore dajú pozorovať aj odchýlky naskrz regióny Slovenska. Najvyšší podiel stredoškolských absolventov pracujúcich v inom než vyštudovanom odbore vzdelania do 5 rokov od ukončenia štúdia je v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Najmenej vysokoškolských absolventov pracuje v svojom odbore v Bratislavskom a Košickom kraji. Najlepšie si v rámci uplatnenia absolventov vo vyštudovanom odbore vedie Prešovský kraj, v ktorom pracuje v optimálnom alebo alternatívnom zamestnaní 53% stredoškolských a 68% vysokoškolských absolventov.

Prieskum sa pozrel aj na vekové rozloženie. Najviac absolventov pracuje vo vyštudovanom odbore vo vekových kategóriách nad 55 rokov. Naopak, mimo odbor vzdelania pracuje najviac absolventov stredných a vysokých škôl vo veku 30-34, resp. 35-59 rokov.

Zdroje: www.trendyprace.sk

 

 

Ďalšie články k téme