Toto sú najlepšie slovenské fakulty

26. 12. 2016 | Aktuality

Chystáte sa na vysokú školu a premýšľate nad tým, na akom mieste v porovnaní s ostatnými univerzitami na Slovensku by sa umiestnila? Odpoveď na túto otázku vám priniesla akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA, ktorá v roku 2015 priniesla už v poradí jedenáste hodnotenie jednotlivých fakúlt vysokých škôl na Slovensku.

najlepšie slovenské fakultyARRA sa počas tvorby tohto prieskumu opierala o informácie o vzdelávaní a výskume za rok 2014. Agentúra hodnotila 112 fakúlt. Z celkového počtu bolo 104 fakúlt verejných vysokých škôl a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl. ARRA všetky vzdelávacie inštitúcie rozdelila do 11 skupín podľa odborov – TECH (technické zameranie), PRIR (prírodovedné zameranie), MED (medicínske zameranie), AGRO (poľnohospodárske zameranie), EKONOM (ekonomické zameranie), OSTATNE SPOL (rôzne zamerania), FILOZOF (filozofické zameranie), PRAV (právnické zameranie), PEDAGOG (pedagogické zameranie), UMEL (umelecké zameranie) a TEOLOG (teologické zameranie).

Agentúra hodnotila fakulty na základe 5 kritérií, ktorými sú – vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandi a grantová úspešnosť. ARRA následne urobila priemer všetkých bodov a získala poradie fakúlt slovenských vysokých škôl. Prinášame vám prehľad tých najlepších:

TECH

 1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 2. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 3. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
 4. Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach
 5. Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 6. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 7. Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
 8. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 9. Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 10. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

PRIR

 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 2. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 4. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 5. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

MED

 1. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 2. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 3. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 4. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 5. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

AGRO

 1. Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
 2. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 4. Fakulta agrobiológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 5. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

EKONOM

 1. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 2. Národnohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 4. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 5. Podnikovohospo­dárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

OSTATNE SPOL

 1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 2. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
 3. Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 4. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 5. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

FILOZOF

 1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
 2. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 3. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 4. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 5. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

PRAV

 1. Právnická fakulta Trnavskej univerzity
 2. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 3. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 4. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 5. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PEDAGOG

 1. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
 2. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
 3. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 4. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 5. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

UMEL

 1. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 2. Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
 3. Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 4. Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
 5. Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

TEOLOG

 1. Teologická fakulta Trnavskej univerzity
 2. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity
 3. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
 4. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 5. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave