Už je rozhodnuté! Ako bude vyzerať maturita a prijímacie skúšky 2022?

9. 3. 2022 | Rady maturantom

maturita a prijímacie skúšky I keď sa v posledných rokoch skúška dospelosti maturantom odpustila z dôvodu pandémie, rok 2022 má priniesť návrat k ústnym aj písomným maturitám, ako sme ich poznali z čias pred-covidových, no zároveň nie tak úplne, keďže sa bude prihliadať na vzdelávanie dištančnou formou. Rezort školstva intenzívne komunikoval pri zostavovaní tohtoročných maturitných testov so strednými školami, zriaďovateľmi, ale i riaditeľmi škôl v dlhšom časovom horizonte od augusta.

S prihliadaním k absolvovaniu pomerne veľkej časti stredoškolského štúdia online formou, prinesie tohtoročná maturitná skúška určité obmeny. Dôjde k zmene časovej dotácie pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Čas na každý predmet sa v týchto častiach navýši o 15 minút.

Aby maturitná skúška adekvátne zohľadnila dosah dištančného vzdelávania bolo k zostavovaniu testu zo slovenského jazyka a literatúry oproti minulým rokom prizvaných viac odborníkov a testy prešli kontrolou od 15tich recenzentov, v porovnaní so štandardným počtom recenzentov 4-5 v predošlých rokoch. Recenzenti mali okrem iného za úlohu eliminovať vágne otázky, ktoré každoročne vzbudia diskusie o vhodnosti správnej odpovede. Testy prešli kontrolou aj od učiteľov stredných škôl kvôli primeranejšiemu zohľadneniu dištančného vyučovania. Tí sa zhodli, že testy sú vhodne spracované, a môžu byť zadané študentom k maturitnej skúške 2021/2022. K rovnakému záveru dospeli aj recenzenti.

Termín na štandardizovaný test a sloh bol určený na 15. až 18.marca, náhradný termín na 5. až 8.apríla a v niektorých prípadoch potrebný opravný termín na 5. až 8.septembra. Hranica pre úspešne absolvovanie štandardizovaného testu je 33 percent. Úspešný sloh pre maturanta predstavuje získanie viac ako 25 percent.

Ústna časť maturitnej skúšky a praktická maturita prebehne od 23.mája do 10.júna. Presné termíny budú jednotlivým školám pridelené regionálnymi úradmi školskej správy. Pre túto časť maturitnej skúšky pripadá náhradný termín na september 2022 a opravný termín na február 2023.

Pri lepšej príprave má študentom pomôcť aj Manuál spokojného maturanta, čo je vlastne interaktívny dokument zhromažďujúci rozličné materiálny, ktoré by mali dopomôcť s prípravou na maturitu. Manuál bol vytvorený Alianciou stredoškolákov. Materiály zahrňujú aj rôzne youtubové kanály, podcasty, online platformy. Taktiež si v rámci prípravy vie študent dohľadať ukážkové maturitné zadania z predošlých rokov, a to na webovom portáli Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na Slovensku.

Rok 2022 prinesie aj návrat k štandardným prijímacím pohovorom na stredné školy. I v tomto prípade však majú riaditelia škôl zohľadniť dištančné vzdelávanie žiakov, no je potrebné, aby obsah prijímacieho konania spĺňal riadne štandardy. Prijímacie skúšky, ako aj tie maturitné, by mali byť v prvom rade o zisťovaní vedomostí študenta, a nie ako sa často stáva o zisťovaní jeho nevedomosti.

Termín prijímacích skúšok bol stanovený pre gymnázia, stredné a odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatória na máj 2022. Prijímacie pohovory by sa mali uskutočniť od marca do mája v závislosti od typu prijímacieho pohovoru. V prípade pohovorov pre odborné vzdelávanie, kde sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností a zručností je termín daný na 2. alebo 3.mája, následne na 9. alebo 10.mája. V prípade odborov s potrebou overenia špeciálnych schopností bol stanovený termín pohovorov na 4. až 6.mája. Druhý termín prebehne od 11. do 13.mája. Pre športové odbory sa uskutočnia pohovory v dvoch fázach. Prvá časť so zameraním na overenie športového výkonu bude od 21.marca do 14.apríla. Druhá fáza, ktorá predstavuje psychodiagnostické vyšetrenie, prebehne v dátumoch od 4. do 6.mája alebo od 11. do 13.mája.

Termín na zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov z prijímacieho konania pre školsky rok 2022/2023 je stanovený podľa Ministerstva školstva na 18.mája.

Zdroje: www.minedu.sk  

Ďalšie články k téme