Verejné, štátne či súkromné vysoké školy, koľko ich máme na Slovensku?

23. 3. 2022 | Štúdium na vysokej škole

štúdium na VŠPodľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2020 vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovalo v roku 2020 vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku 20 verejných vysokých škôl, 11 súkromných a 3 štátne vysoké školy. K tomu bolo na Slovensku oprávnených poskytovať vzdelanie aj päť zahraničných vysokých škôl.

Najväčšie zastúpenie majú na Slovensku verejné vysoké školy. Tu spadajú všetky verejnoprávne a samosprávne inštitúcie, ktoré sú zriaďované ale i rušené zákonom. Na základe zákonu je ustanovené aj zaradenie, sídlo a názov. Financované sú dotáciami zo štátneho rozpočtu či prípadne podnikateľskou činnosťou.

K štátnym vysokým školám sa radia všetky vojenské, policajné alebo zdravotnícke vysoké školy. Prvé dve sú štátne rozpočtové organizácie, posledná je štátna príspevková organizácia. Na Slovensku sú akreditované tri: Akadémia policajného zboru v Bratislave, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Ďalší typ tvoria súkromné vysoké školy, ktorých bolo na Slovensku 11. Tie sú v privátnom vlastníctve, nefinancované z verejných zdrojov, no zriadené sú so súhlasom vlády.

Neštandardným typom získania vzdelania môžu byť aj zahraničné vysoké školy poskytujúce vysokoškolské vzdelanie na území Slovenska. Zodpovedajú sa však právnym predpisom štátu ich sídla. K uznávaniu vzdelania sa pristupuje rovnako, ako v prípade vzdelania so získaním titulu v zahraničí. Z piatich zahraničných vysokých škôl na Slovensku mali dve sídlo v Českej republike, a po jednej so sídlom vo Francúzskej republike, Poľskej republike a v Maďarskej republike.

Čo sa týka celkových čísel, vcelku bolo na Slovensku možné vybrať si zo 48-ich študijných odborov podľa usmernení vtedajšej sústavy študijných odborov platnej od roku 2019. V prípade len troch študijných odborov nebolo možné od seba oddeliť vzdelanie prvého a druhého stupňa, a to konkrétne v programoch farmácia, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. V prípade štyroch obdobných programov logopédia a liečebná pedagogika, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy a veterinárske lekárstvo bolo možné okrem bakalárskych a magisterských programov vytvárať aj študijné programy spájajúce tieto dva stupne.

 

Zdroje: www.minedu.sk, www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme