Základné pojmy - univerzita, odborná, štátna, súkromná škola, externé, denné štúdium...

11. 7. 2020 | O študijných programoch

Chystáte sa na vysokú a neviete, čo Vás čaká? Počuli ste o univerzitách, odboroch a rôznych formách štúdia, ale neviete, podľa čoho sa delia a ako si vybrať? Zdá sa Vám, že je to spleť pojmov a kategórií, v ktorých sa strácate? Zorientovať sa v týchto základných heslách patrí k najdôležitejším schopnostiam každého vysokoškoláka. Verte, že zakrátko sa však stanú každodennou súčasťou Vášho študentského života a žargónu. Pozn. Článok bol 27. 6. 2016 aktualizovaný­. (kav)

štúdium na univerzitě

Ako sa delia vysoké školy?

Každá vysoká škola je právnickou osobou. Delia sa na niekoľko základných podskupín: verejné, štátne a súkromné a taktiež sa podľa niekoľkých kritérií zaraďujú medzi univerzitný alebo odborný typ vysokej školy.

Verejná vysoká škola podlieha zákonu daného štátu: ten určuje jej zriadenie, zrušenie, názov a zaradenie do ďalších kategórií. Medzi štátne vysoké školy radíme vojenské, policajné a zdravotnícke vysoké školy. A nakoniec súkromné vysoké školy sú oprávnené pôsobiť ako súkromné len so súhlasom vlády SR.

Ktorá vysoká škola sa môže nazývať univerzitou a ktorá nie?

Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Zato odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. A do tretice, škola, ktorá sa neradí ani do jednej z týchto kategórií, je škola vysoká, a poskytuje vzdelanie v proramoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom.

Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štát – nych, 13 súkromných a 4 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 118 fakúlt (z toho sú 103 verejné, 4 štátne, 11 súkromné) a 162 detašovaných pracovísk, 14 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu.

Čo je to študijný odbor a študijný program? Je medzi nimi rozdiel?

Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie Vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Aké existujú formy a metódy štúdia? Je externé štúdium to isté čo diaľkové?

Nie. Máme niekoľko základných foriem štúdia, ktoré sa často zamieňajú. Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach. Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi. Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentami, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia. Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Zdroje:

  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Ústredný portál verejnej správy slovenskej republiky
  • Portál vysoké školy www.portalvs.sk

Ďalšie články k téme