Citačné štýly - aké poznáme a v čom sa líšia?

25. 10. 2022 | Štúdium na vysokej škole

Citačné štýlyV predchádzajúcom článku ste si mohli prečítať, prečo je citovanie, teda uvádzanie zdroja nie vlastných myšlienok dôležité. Nižšie sme vám pripravili prehľad tých, s ktorými sa na vysokej škole môžeš najčastejšie stretnúť.

STN ISO 690

Citačnom štýle, ktorý je stanovaný Slovenskou technickou normou jen dôležité, aby bolo uvedených čo najviac dostupných informácií o zdroji, to znamená, že údaj vynechávame len v prípade, že ho nevieme za žiadnych okolností dohľadať. Práve STN ISO 690 je štýl, s ktorým sa žiaci najčastejšie stretávajú na strednej škole. Pri vytváraní zoznamu literatúry teda obsahuje priezvisko a celé meno autora, názov diela, koľké vydanie diela to je, miesto publikovania, vydavateľstvo, dátum publikovania, názov edície a číslovanie a ISBN. Napríklad v prípade, že je zdroj online, musíme do zápisu zakomponovať aj slovo online v hranatých zátvorkách. Jeho poloha je hneď za názvom diela.

V prípade, že si vyberiete STN ISO 690, máte tri možnosti na záznam zdroja v texte. Takzvanú Harvardskú metódu, teda meno a dátum, napríklad (Nováková 2010, s. 36). Pokiaľ v rámci textu využijete rovno meno autora a následne parafrázu jeho myšlienky, nevyužívate už zátvorku s jeho menom a dátumom, ale už len s dátumom. V praxi to teda môže vyzerať napríklad takto: Podľa Nováka (1998) … Pri vytváraní zoznamu literatúry na konci dokumentu sa riadime abecedným zoznamom na základe priezvisk autorov. Ďalšou možnosťou záznamu citácie v texte sú číselné odkazy. Tie píšeme vždy vo forme indexu hneď za myšlienkou alebo autorovým menom. Napríklad: Podľa Mrkvičku1… V tomto prípade zápisu využívame v zozname literatúry dané číslo a prvá citácia má vždy číslo 1, bez ohľad na poradie v abecede. na základe týchto číselných označení si vie čitateľ dohľadať zdroj podľa tohto čísla. Posledná možnosť zápisu sú priebežné odkazy. Tie fungujú na podobnom princípe ako číselné odkazy až na jeden hlavný rozdiel, že ich autor uvádza pod poznámkovú čiaru rovno na každej strane. Ich číslovanie môže byť rovnako vo forme indexového čísla alebo druhá možnosť je číslo v zátvorke. Teda napríklad Nováková (1).

APA style

Ďalším citačným štýlom je APA. S tou sa môžete často stretnúť v zahraničných publikáciách. Tá sa od STN ISO 690 trochu líši. Prvý rozdiel je hneď v zápise citácie v zozname literatúry, kedy obsahuje iba skratku mena autora a úplne vynecháva ISBN. Zápis tak obsahuje priezvisko, prvé písmeno mena autora, rok vydania v zátvorkách, názov diela, vydavateľstvo a prípadne odkaz (v prípade online zdroja). Ďalší rozdiel je v možnosti odkazovania v rámci textu. Tak ako ISO 690 má až 3 možnosti odkazovania v texte, APA má iba jeden. Je ním Harvardský štýl, teda priezvisko autora a dátum vydania, bez strany, kde je myšlienka uvedená. Všetky pravidlá a forma sa inak zhodujú s tými, ktoré využíva STN ISO 690 v rovnakom formáte zápisu v texte.

Chicago style

Ďalší medzinárodne, avšak menej frekventovane vyžívaný štýl je Chicago. Jeho záznam obsahuje meno a priezvisko autora (ich poradie nie je také striktné ako u predošlých dvoch štýlov), názov diela v úvodzovkách, zdroj, vydanie, rok vydania, strany, kde sa myšlienka v rámci textu nachádza a prípadne online odkaz. V tomto štýle je možné v rámci textu využiť poznámky pod čiarou alebo opäť formu autor, dátum.

Malý pomocník

Vytváranie správneho formátu citácie môže niekedy zabrať pomerne dosť času. Preto mnohí študenti na to využívajú malého pomocníka, ktorý sa nazýva Citace PRO. Je to program, ktorý automaticky vygeneruje správny formát zápisu podľa zvoleného citačného štýlu, stačí vložiť všetky údaje, ktoré sú označené hviezdičkou. Na správne vygenerovanie citácie je však dôležité vložiť správne informácie. Citace PRO môžu do veľkej miery pomôcť, uľahčiť a urýchliť prácu, ale ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj.

Správna forma citovania je veľmi komplexná téma a tento článok slúži ako základný prehľad o citačných štýloch a ich pravidlách. Akonáhle budete v situácii, že budete musieť vytvárať citáciu, odporúčame vyhľadať si pravidlá vami zvoleného štýlu a všetkých jeho formátov pre každý zdroj.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme