Humanitné a spoločenské vedy – oplatí sa ich študovať?

21. 12. 2020 | Študium na vysokej škole

Humanitné a spoločenské vedyNelichotivo často sa stretávame so skloňovaním humanitných a spoločenských vied s prívlastkom zbytočné, neužitočné či neopodstatnené. Vedy, ktoré vám neprinesú výhodné zamestnanie, ale práve naopak, odmenia vás neadekvátnym platovým ohodnotením. Ešte stále nie je ojedinelá ani tá často kladená otázka: „a čo vlastne môžeš robiť, keď doštuduješ?“

Humanitné a spoločenské vedy sa u nás z historickej perspektívy netešia vysokej prestíži. Našťastie, v poslednej dekáde dochádza k postupne zlepšujúcemu sa trendu. Sú to odborníci, vedci, vzdelanci a uznávané osobnosti, ktorí poukazujú na dôležitosť práve týchto vedných disciplín. Ich kvalita je len ťažko kvantifikovateľná, keďže to nie sú exaktné vedy a určujú hodnotu medziľudských vzťahov.

Práve humanitné a spoločenské vedy majú tendenciu stať sa významným odborom 21. storočia v neustále sa meniacom, prepojenejšom a globalizovanejšom svete. Hlavne vďaka ich poznatkom sa spoločnosť môže vysporiadať s výzvami dnešnej doby a reagovať na dynamické fungovania sveta.

Pod humanitné a spoločenské vedy spadajú všeobecnejšie kategórie s odbormi ako historické vedy a archeológia, filozofické vedy s podskupinou prekladateľstvo či cudzie jazyky, teológia a etika, veda o umení a kultúre, kam patrí napríklad religionistika či kultúrna etnológia a antropológia a mnoho-mnoho ďalších. Záber týchto vedných disciplín je naozaj široký.

Čo vám však okrem titulu dokáže štúdium spomínaných vied priniesť? Je toho naozaj mnoho! Môžu to byť prínosy osobnostné ako tie spoločenské.

Kritické myslenie je niečo čo konkrétne v našej spoločnosti významne chýba vo všetkých stupňoch štúdia či v rodinnom prostredí, a práve štúdium humanitných a spoločenských vied môže tento fakt napraviť. Na problém s kritickým myslením sa už dlhodobejšie upozorňuje, školstvo sa ho snaží reflektovať, no ľudia sú ešte stále neschopní vytvoriť si svoj vlastný konštruktívny názor, majú ťažkosti argumentovať, a čo sa ukázalo ako obrovský problém poslednej doby je neschopnosť ľudí selektovať a správne spracúvať to kvantum informácií valiace sa na nich z každej strany.

Vďaka kvalitám získaným počas štúdia sú ľudia schopní aktívne čeliť výzvam, ktoré dnešná doba prináša, akými sú dezinformácie, hoaxy, hrozba populizmu či extrémizmu a mnohé iné aktuálne témy v každodennom živote.

Taktiež štúdium prispeje k schopnosti adekvátne pracovať s najrozličnejšími dokumentmi a zdrojmi, vyberať si pravdivé a vierohodné informácie a vedieť si ich overiť.

Vďaka humanitným a spoločenským vedám si rozvíjame tvorivé myslenie a analytické schopnosti, ktoré dokážu dopomôcť ku kritickej reflexii.

Počas štúdia si študent prejde veľkým množstvom kvalitných odborných textov, čo mu dopomôže k rozšíreniu slovnej zásoby, ktorá je nevyhnutným aktívom aj pre distingvované a vysokej školy hodné vyjadrovanie sa, zosúladenie prúdu myšlienok do jedného koherentného a reprezentatívneho prejavu. Práve schopnosť vecne diskutovať a jasne vyjadrovať svoj názor, oponovať konštruktívnou kritikou dokáže otvoriť dvere absolventom do súperivého pracovného prostredia a ich zvládnutie je obrovskou prednosťou a rozlíšením sa od rovnako kvalifikovaných kolegov.

Môže sa zdať, že toto nie sú tak celkom vlastnosti, ktoré sa dajú naučiť a skôr nejaké kvality, ktorými človek disponuje alebo nie. No to čo sa často hovorí, že všetko je to o praxi, tu platí snáď násobne. Čím viac je človek nútený komunikovať, vyjadrovať svoje myšlienky, vystupovať na verejnosti, komunikovať a utvárať kritické názory na danú problematiku, tým viac sa v tom zlepší.

A aký je prínos štúdia pre spoločnosť? Humanitné a spoločenské vedy sú nenahraditeľné v skúmaní a utváraní dnešnej spoločnosti. Prispievajú k alternatívnemu nazeraniu na historickému udalosti a k porozumeniu dejín, predstavujú hodnotový rámec pre zakotvenie funkčného politického systému. Hľadajú možné alternatívy efektívneho fungovania a vývoja spoločnosti do budúcna. Prispievajú k riešeniu transnacionálnych a medzinárodných konfliktov. Vedy sa snažia obsiahnuť a spoznať odlišnosti kultúr a prispieť k ich vzájomnému prepojeniu a porozumeniu si navzájom. Naozaj sú neoddeliteľnou súčasťou budúcnosti pre naše harmonické nažívanie ako spoločnosti.

Dôležitosť humanitných a spoločenských vied je nepopierateľná. Adekvátna a primeraná kvantita absolventov na pomery slovenských univerzít, s ich pohnútkami prečo sa rozhodnú práve tieto vedy študovať a kvalita absolventov by bolo už na úplne inú debatu.

Ďalšie články k téme

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však? Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch …

číst více
Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

Čo je považované za plagiát? Plagiát je nedovolené napodobenie, preberanie umeleckého alebo vedeckého diela bez uvedenia vzoru alebo autora; kópia cudzieho diela vydávaná za vlastnú bez priznania sa k predlohe. Plagiátorstvo je potom nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií bez referencie (voľne …

číst více
Akademické tituly a ich používanie

Akademické tituly a ich používanie

Akademický titul Bc. (bakalár) je udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Akademické tituly Mgr. (magister), Mgr. art. (magister umenia), Ing. (inžinier), Ing. arch. (inžinier architekt), MUDr. (doktor všeobecného lekárstva), MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva) a MDDr. (doktor zubného lekárstva) sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto tituly sa píšu pred menom, napr. Bc. Jozef Mrvička alebo MVDr. …

číst více