Koho osloviť inžinier či docent? Prehľad vysokoškolských titulov

20. 9. 2022 | Štúdium na vysokej škole

Prehľad vysokoškolských titulovNa akademickej pôde sa tituly používajú viac ako kdekoľvek inde. Z toho dôvodu sa tak stretávame aj s takými, ktoré nie sú v spoločnosti také bežné a preto nám môžu spôsobovať potiaže pri oslovovaní, písaní či pri znalosti úrovne vzdelania potrebného pre získanie daného titulu.

Bakalár

Najzákladnejším a aj najnižším vysokoškolským titulom je bakalár. Ten netreba asi veľmi predstavovať. Študent(ka) ho získa po úspešnom ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré trvá 3 či 4 roky. Je to akýsi predstupeň magistra či inžiniera. Slovo pochádza z latinského baccalarius a jeho skratka je Bc. (bakalár umenia) a umiestňuje sa pred meno. Môžete sa stretnúť aj so skratkou BcA., ktorá sa používa pre absolventov umeleckých študijných odborov.

Magister, inžinier

Tieto tituly môže študent(ka) získať, pokiaľ je už držiteľom bakalárskeho titulu. Rozdiel v tituloch je, že Mgr. sa udeľuje absolventom univerzitných, bohosloveckých a umeleckých škôl, vo všeobecnosti teda absolventom humanitných odborov. Pre magistrov umenia sa využíva skratka MgrA. (magister umenia). Titul Ing. sa udeľuje absolventom technických, poľnohospodárskych a ekonomických študijných odborov. Špeciálna forma sa používa pre absolvent architektúry, ktorí sa môžu pýšiť titulom Ing. arch. (inžinier architekt). Oba tituly sa píšu pred menom.

Malý doktorát

Po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia môžu jeho študenti pokračovať na takzvaný malý doktorát. Pre jeho získanie musia zložiť rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu. Vďaka tomu získajú niektorý z titulov PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), PaeDr. (doktor pedagogiky), RNDr. (doktor prírodných vied), PharmDr. (doktor farmácie) či ThDr. (doktor teológie). Je potrebné si však dať pozor na to, že absolventi inžinierského štúdia nemôžu v rámci svojho štúdia skladať rigorózne skúšky, a teda získať niektorý z týchto titulov. Titul sa tiež uvádza pred menom.

Nie je doktor ako doktor

Už vieme, že doktorom sa môže človek stať aj po absolvovaní rigoróznej skúšky, ešte sú však ďalšie možnosti, ako získať oslovenie doktor. V zdravotníckych oboroch sa najčastejšie stretneme s titulom MUDr., ktorý patrí absolventom všeobecného lekárstva. Vedeli ste ale, že zubári a veterinári majú tituly MDDr. (doktor zubného lekárstva) a MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva). Aj tieto tituly sa uvádzajú pred meno.

Diplomovaný špecialista

Okrem vyššie spomenutých titul sa môžete stretnúť aj s menej frekventovaným titulom Dis. – diplomovaný špecialista. Ten je udeľovaný absolventom vyšších odborných škôl. Jeho zaujímavosťou je, že sa píše až za menom.

Akademicko-vedecké tituly

Pokiaľ sa študent rozhodne pre ďalšie štúdium po absolvovaní magisterského či inžinierskeho, môže si zvoliť niektorý z doktorských programov, teda 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Na jeho ukončenie musí absolvovať dizertačnú skúšku a obhájiť dizertačnú prácu. Na základne nich absolvent získa titul PhD. (doktor) alebo Th.D. (doktor teológie). Toto štúdium je už považované za veľký doktorát a titul sa píše za menom.

Vedecko-pedagogické tituly

U vyučujúcich na vysokých školách sa okrem titulov Ph.D. častokrát stretnete aj titulmi doc. a prof. Ich držiteľmi sú práve akademici, ktorí sa venujú vedeckej a pedagogickej činnosti. Docentúru človek získava po absolvovaní habilitačných skúšok a po obhajobe habilitačnej skúške a od tej chvíle využíva titul doc. pred menom. Titul docent je nižší ako titul profesor a priznáva ho rektor univerzity. Najvyšším titulom je profesor. Profesori sa majú venovať vedeckej a pedagogickej činnosti. To znamená, že jednak vyučujú na vysokej škole a zároveň pracujú na výskume a publikujú svoje poznatky a zistenia vo vedeckých publikáciách. Profesorov menuje prezident a ich titul sa píše pred menom.

Veríme, že vďaka tomuto článku už budete mať väčší prehľad v „skratkách” pred či za menom. S tými sa v akademickom prostredí nešetrí, tak je určite dobré mať aspoň základný prehľad.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme