Na Slovensku narastá podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí

8. 2. 2022 | Aktuality

Sčítanie obyvateľov a bytovMinuloročné Sčítanie obyvateľov a bytov 2021 (SODB 2021) prinieslo sondu do slovenského národa. Jedným výstupom z prieskumu je pozorovanie, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí , ktorí tvoria 18,4% populácie. Celkovo ide o pozitívny trend. Väčšina populácie má však naďalej ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

Vzrastajúci trend vysokoškolsky vzdelanej populácie za posledné tri desaťročia potvrdila aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Tá vypracovala správu, v ktorej je možné pozorovať dve základne etapy vývoja vysokoškolského vzdelania na Slovensku. Prvá etapa hovorí o takmer štvornásobnom náraste celkového počtu študentov. V roku 1989 bolo 64tisíc vysokoškolských študentov a v roku 2016 to už bol takmer štvornásobok – viac než 230tisíc študentov. SAAVŠ pripisuje tento nárast rozvoľneniu politického systému, spoločenskému zadaniu na zvýšenie vysokoškolsky vzdelanej populácie či nárastu záujmu o akademické vzdelanie u pracujúcich záujemcov, ktorí ho v tom čase nemohli uskutočniť hneď po maturite.

Druhou základnou etapou reflektovanou v správe SAAVŠ je okrem trendu nárastu vysokoškolákov aj alarmujúci celkový demografický prepad populácie a s ním spojené súvislosti, detaily a problémy. V druhej etape prevláda klesajúci trend počtu študentov na približne polovicu maxima, teda na 137tisíc v roku 2020. Tento trend je zapríčinený najmä všeobecným demografickým poklesom populácie na Slovensku, ktorý má významný dosah na celkový počet študentov a absolventov. Pre predstavu za posledných 15 rokov došlo k hlbokému poklesu populačného ročníka, čiže 19-ročných ľudí, ktorí sa môžu o štúdium uchádzať. Ich počet viac než 96tisív v roku 1996 klesol na takmer 55tisíc v roku 2020. Takýto demografický prepad s výpadkom pracovnej sily bude predstavovať nemalé siahodlhé komplikácie pre trh práce ale i v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska. Krajina bude musieť investovať neporovnateľne viac finančných zdrojov a venovať omnoho viac pozornosti príprave mladých ľudí na praktický život.

Podľa správy SAAVŠ došlo k nárastu vysokoškolského vzdelania nie len u študentov po ukončení maturity. Za uplynulých 30 rokov vzrástol takmer dvojnásobne podiel ľudí so získaním vysokoškolského vzdelania aj vo vekovej kategórii okolo 30 rokov, a to na takmer 40%.

Čo sa týka geografického rozloženia naprieč Slovenskom je podľa SODB 2021 najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v Bratislavskom kraji – 31,7% a zároveň má tento kraj aj najmenší podiel obyvateľstva so základným vzdelaním (11,6%).

Zdroje: www.scitanie.sk , www.skolske.sk

 

 

Ďalšie články k téme