Nahradia online zahraničné mobility tie fyzické?

10. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

online mobilityTakýto predpoklad vychádza z výsledkov projektu skúmajúceho internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny na Slovensku. Výskum bol uskutočnený Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a expertov viacerých vysokých škôl.

Virtuálne mobility a výmeny študentov sú vnímané ako možná odpoveď na pandémiu, ktorá do veľkej miery znemožnila práve možnosť fyzicky vycestovať do zahraničia, a to ako študentom tak zamestnancom. Pandemická situácia by mohla zapríčiniť v strednodobom horizonte ohrozenie zahraničných študentských programov, kam spadá napríklad veľmi populárny program Erasmus. Virtuálne mobility ponúkajú taktiež spôsob ako získať skúsenosť zo zahraničia bez nutnosti vycestovať. V neposlednom rade by vďaka virtuálnym mobilitám a výmenám mohlo dôjsť k zvýšeniu medzinárodného charakteru slovenských vysokých škôl.

Táto predstava online mobility sa môže v našich geografických šírkach zdať pomerne nepredstaviteľná. Svedčí o tom fakt, že len 5% študentov slovenských vysokých škôl má s virtuálnymi mobilitami skúsenosť a 57% uviedlo, že ich vysoké školy tento typ aktivít ani len neponúkajú. Pritom disponujú virtuálne mobility nesporným potenciálom ako držať krok s digitalizáciou spoločnosti, získať flexibilitu na adaptovanie sa zmenám vo vzdelávaní a zintenzívniť proces internacionalizácie na domovskej pôde.

V prípade zamestnancov účastniacich sa virtuálnej mobility bolo číslo participácie o niečo vyššie, kedy malo s online mobilitou skúsenosť 9,8% z nich. Šlo najčastejšie o účasť na medzinárodnom projekte či konferencii.

Pre uchádzačov, ktorí absolvovali niektorú z foriem virtuálnej mobility, výmeny, štúdia, kurzu či stáže bola za najväčší benefit pokladaná multikulturnosť projektu, získanie nových poznatkov, možnosť alternatívy zahraničného štúdia či praxe z pohodlia domova a v neposlednom rade zlepšenie jazykových kompetencií. Výhody sa javia nepopierateľné, no nejde opomenúť sporné body virtuálnych mobilít. Participantom chýbal osobný kontakt, možnosť socializácie. Čelili problémom s online pripojením či pocitu osamelosti.

Ambíciou virtuálnych mobilít rozhodne nie je nahradiť tie fyzické. Môže skôr ísť o určitý spôsob doplnenia medzinárodnej výmeny, ktorý zareagoval na rozmach informačno-komunikačných technológií prehĺbený nástupom pandémie.

Cieľom projektu bolo zistenie miery internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny. V rámci projektu došlo k vypracovanie súborov odporúčaní a nastavení štandardov pre slovenské vysoké školy. Experti podieľajúci sa na projekte odporúčajú vysokým školám, ako sprostredkovateľom mobilít a výmen, zintenzívniť propagáciu, zjednodušiť administratívu a zaradiť absolvovanie virtuálneho typu mobilít do povinného kurikula.

Zdroje: www.skolske.sk

 

Ďalšie články k téme