Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

23. 4. 2022 | Aktuality

Posun v pomoci rómskym deťom v školáchSlovensko má, nie len v oblasti vzdelávania, dlhodobo problém plnohodnotne začleniť početnú marginalizovanú rómsku komunitu do procesov fungovania krajiny. Každé dieťa by malo mať rovnaké šance na úspech, ktoré sa začínajú okrem rodiny najmä v škole a vedú k celkovému úspechu v živote, čo však, nanešťastie, neplatí pre všetky deti rovnako.

Vzdelanie je pre mladých zo znevýhodneného prostredia kľúčové, aby sa dokázali vymaniť zo začarovaného kruhu chudoby. V prípade Slovenska je však v školskom systéme stále čo zlepšovať a čomu venovať adekvátnu dôležitosť. Minister školstva vyhlásil, že ministerstvo prináša posun v pomoci rómskym deťom v školách. Ako? Na základe dokumentu Spolu v jednej lavici.

Spolu v jednej lavici

Metodický dokument Spolu v jednej lavici je spoluprácou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s učiteľmi a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Cieľom ministerstva nie je školy trestať, ale naopak, ísť cestou pozitívnych príkladov z praxe a riešiť desegregáciu škôl, ktorá ostáva desaťročia neriešená. Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní je faktom potvrdeným aj slovenskými súdmi či Európskou komisiou.

Vypracovaný materiál reflektuje výzvu k rovnakej inklúzii a zrovnoprávnenie šancí na získanie vzdelania bez ohľadu na pôvod, dosiahnutie úspechu a začlenenia do spoločnosti pre každé dieťa rovnakou mierou. Samotný materiál je vypracovaný v troch hlavných okruhoch.

Prvá časť dokumentu zahŕňa vysvetlenia terminológie a prístupov spojených s témami inklúzie, segregácie a desegregácie vo vzdelávaní.

Druhá časť obsahuje už konkrétne odporúčania, opatrenia a zmeny, za pomoci ktorých má dôjsť k zníženiu miery segregácie na rozličných stupňoch od tried až po kraj. Inšpirujúc a vychádzajúc z pozitívnych príkladov ako doma tak v zahraničí, druhá časť zahŕňa aj deväťbodový postup desegregácie.

Tretia časť je venovaná spracovaniu štyrom prípadovým štúdiám z lokalít Bystrany, Plavecký Štvrtok i miest Dobšiná a Nitra. Na týchto miestach sú prípady škôl, ktoré našli spôsob, ako dopomôcť k úspechu svojim žiakom prichádzajúcim z problematickej sociálneho prostredia, do ktorého sa narodili. Jedná sa o základné školy, ktorým sa podarilo následne navýšiť úspešnosť svojich žiakov s prechodom na stredné školy, došlo k zníženiu miery prepadávania či dokázali osloviť aj žiakov z majority.

Na vypracovaný materiál by mali nadväzovať aj výzvy. Zamierené budú na desegregáciu a zvýšenie úspešnosti študentov z marginalizovaných komunít. Malo by sa jednať napríklad o výzvu na odstránenie dvojzmennej prevádzky.

Zdroje: www.skolske.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Zastaralé učebné osnovy by si zaslúžili obmenu a nový vietor s predmetmi, ktoré by pre študentov priniesli praktický obsah do života. Podľa financopedie, portálu venujúcemu sa budovaniu finančnej gramotnosti (aj cez sociálne siete), by mohli byť do povinného vzdelávania zaradené viaceré predmety pripravujúce študentov na každodenné situácie, predmety potrebné a užitočné do bežného života. Kritické myslenie Síce sa v škole …

číst více
Školstvo pomáha Ukrajine

Školstvo pomáha Ukrajine

Vojnový konflikt na Ukrajine prinútil mnohých opustiť krajinu a už viac než 126-tisíc ľudí z Ukrajiny prekročilo hraničné prechody Slovenska. I keď pre mnohých je prechod cez slovenské pohraničie len prvým krokom a plánujú pokračovať do vzdialenejších krajín, zároveň sa pre mnohých stane Slovensko miestom pobytu v dlhšom prípadne permanentnom časovom horizonte. Príchod do krajiny je len začiatkom. Ľudia …

číst více
Aké zmeny prinesie schválená novela vysokoškolského zákona?

Aké zmeny prinesie schválená novela vysokoškolského zákona?

Prijímanie novely zákona o vysokých školách prešlo strastiplnou cestou, no po dlhej diskusii došlo konečne k jej odobreniu. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) privítala schválenie novely a považuje ju za najviac proštudentskú úpravu legislatívy za posledných 20 rokov, ktorej zmeny pocíti každý jeden študent. Hlavným cieľom prijatej novely má byť skvalitnenie a modernizácia vysokoškolského systému a motivácia pre študentov …

číst více