Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

23. 4. 2022 | Aktuality

Posun v pomoci rómskym deťom v školáchSlovensko má, nie len v oblasti vzdelávania, dlhodobo problém plnohodnotne začleniť početnú marginalizovanú rómsku komunitu do procesov fungovania krajiny. Každé dieťa by malo mať rovnaké šance na úspech, ktoré sa začínajú okrem rodiny najmä v škole a vedú k celkovému úspechu v živote, čo však, nanešťastie, neplatí pre všetky deti rovnako.

Vzdelanie je pre mladých zo znevýhodneného prostredia kľúčové, aby sa dokázali vymaniť zo začarovaného kruhu chudoby. V prípade Slovenska je však v školskom systéme stále čo zlepšovať a čomu venovať adekvátnu dôležitosť. Minister školstva vyhlásil, že ministerstvo prináša posun v pomoci rómskym deťom v školách. Ako? Na základe dokumentu Spolu v jednej lavici.

Spolu v jednej lavici

Metodický dokument Spolu v jednej lavici je spoluprácou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s učiteľmi a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Cieľom ministerstva nie je školy trestať, ale naopak, ísť cestou pozitívnych príkladov z praxe a riešiť desegregáciu škôl, ktorá ostáva desaťročia neriešená. Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní je faktom potvrdeným aj slovenskými súdmi či Európskou komisiou.

Vypracovaný materiál reflektuje výzvu k rovnakej inklúzii a zrovnoprávnenie šancí na získanie vzdelania bez ohľadu na pôvod, dosiahnutie úspechu a začlenenia do spoločnosti pre každé dieťa rovnakou mierou. Samotný materiál je vypracovaný v troch hlavných okruhoch.

Prvá časť dokumentu zahŕňa vysvetlenia terminológie a prístupov spojených s témami inklúzie, segregácie a desegregácie vo vzdelávaní.

Druhá časť obsahuje už konkrétne odporúčania, opatrenia a zmeny, za pomoci ktorých má dôjsť k zníženiu miery segregácie na rozličných stupňoch od tried až po kraj. Inšpirujúc a vychádzajúc z pozitívnych príkladov ako doma tak v zahraničí, druhá časť zahŕňa aj deväťbodový postup desegregácie.

Tretia časť je venovaná spracovaniu štyrom prípadovým štúdiám z lokalít Bystrany, Plavecký Štvrtok i miest Dobšiná a Nitra. Na týchto miestach sú prípady škôl, ktoré našli spôsob, ako dopomôcť k úspechu svojim žiakom prichádzajúcim z problematickej sociálneho prostredia, do ktorého sa narodili. Jedná sa o základné školy, ktorým sa podarilo následne navýšiť úspešnosť svojich žiakov s prechodom na stredné školy, došlo k zníženiu miery prepadávania či dokázali osloviť aj žiakov z majority.

Na vypracovaný materiál by mali nadväzovať aj výzvy. Zamierené budú na desegregáciu a zvýšenie úspešnosti študentov z marginalizovaných komunít. Malo by sa jednať napríklad o výzvu na odstránenie dvojzmennej prevádzky.

Zdroje: www.skolske.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme