Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

8. 4. 2022 | Aktuality

školský zákonMenej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona o odbornom vzdelávaní.

Zmeny by mali postupne nastať v roku 2022 v niekoľkých oblastiach.

Učivo bude možné rozdeliť do viacročných cyklov

Doteraz boli ciele a obsah predpísané rezortom školstva a boli striktne viazané k jednotlivým ročníkom. Prijatie novely zákona však umožní školám rozdeliť si učivo namiesto ročníkov do troch vzdelávacích cyklov. Vďaka takémuto kroku si môžu jednotlivé školy prispôsobiť vzdelávací program podľa špecifických potrieb svojich žiakov.

Vymedzené cykly budú pozostávať z predpísaných ročníkov. Kým do prvého cyklu budú zaradené prvé tri ročníky základnej školy, do druhého bude patriť štvrtý a piaty ročník. V treťom cykly dôjde k spojeniu šiesteho až deviateho ročníka.

Ku rozdeleniu vyučovacieho programu do niekoľkých cyklov pristúpilo ministerstvo školstva po vzore viacerých krajín sveta, ako napríklad Portugalsko, Estónsko, Francúzsko a mnohé ďalšie, kde sa javí, že takéto vzdelávanie prináša lepšie výsledky.

Koniec memorovania učiva

Podľa reformných zákonov má dôjsť k upusteniu od zbytočného bifľovania a namiesto toho sa má dbať na porozumenie učiva a na praktické uplatnenie vedomostí v praxi. Taktiež sa má akcentovať rozvoj kritického myslenia či rozvíjanie kognitívnych schopností študentov. Táto zmena vyučovania sa má dotknúť aj slovenského jazyka a literatúry, kde sa teraz žiaci učia množstvo teoretických pojmov, na úkor praktického využitia jazyka. Malo by sa zohľadniť vyučovanie zamerané na rozvoj schopností komunikácie, spracovania informácií, čítania a diskutovania o preberanom literárnom diele či schopnosti argumentovať.

V neposlednom rade má dôjsť medzi všetkými predmetmi k vzájomnému prepojeniu učiva, aby na seba logicky nadväzovalo.

Upraví sa maximálny počet žiakov v triedach

Má dôjsť k zaisteniu nemennosti triednych kolektívov, aby nedochádzalo k nutnosti nanovo ich formovať. Prijatá novela zákona ráta s maximálnym počtom najviac 25 žiakov od prvého do štvrtého ročníka a s 29 žiakmi v rozmedzí od piateho do deviateho ročníka. Najnižší priemerný počet žiakov je stanovený na prvom stupni na počet 13, na druhom stupni sa navyšuje počet na 15, pričom priemerný počet študentov v triedach sa rovná podielu celkového počtu žiakov a tried na konkrétnom stupni.

Maximálnym počtom 26 žiakov majú byť naplnené oddelenia školských klubov, ktoré majú byť rozdelené spravidla podľa veku detí. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je taký istý ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Vzniknú regionálne centrá

Momentálne už existujú dva a postupne by ich malo byť až 40. Tie majú školám pomôcť v prechode na nový systém výučby. Budú poskytovať mentoring pre pedagógov. V centrách budú pôsobiť riaditelia a učitelia z praxe.

Došlo k úprave podmienok deviatackého testovania a prijímacích skúšok na stredné školy

Zmeny pocítili už deviataci hlásiaci sa na stredné školy s nástupom v školskom roku 2022/2023. Došlo k zmene tlačiva na podávanie prihlášok a k vytvoreniu jeho elektronickej verzie. Na tlačive sú po novom uvedené najviac 4 odbory na stredných školách. Z toho sú najviac dva odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností či nadania. Taktiež si žiak napíše všetky školy podľa preferencií na jednu prihlášku čím sa vyhne nutnosti mať každú prihlášku zvlášť. Deviatak sa môže prihlásiť maximálne na štyri stredné školy.

Deviatacké testovanie bude v kompetencii riaditeľov možné zaviesť ako jedno z kritérií prijímacieho procesu na strednú školu a ako kritérium na určenie poradia uchádzačov. Od prijímacích skúšok môže žiadateľov oslobodiť riaditeľ strednej školy za predpokladu, že nie sú potrebné talentové skúšky.

Zmeny nastanú aj v odpustení prijímacích skúšok. Bez prijímačiek bude uchádzač prijatý na gymnáziá s najmenej 4-ročným a najviac 8-ročným programom alebo športové gymnáziá so4-ročným programom ukončeným maturitnou skúškou za predpokladu, že deviatak získal v externom testovaní najmenej 90% v každom vyučovanom predmete (samostatne). Pre stredné odborné školy s maturitou je hranica úspešnosti posunutá na 80%. Doteraz nemuseli prejsť prijímacími skúškami žiaci hlásiaci sa iba do programov nižšieho stredného odborného vzdelávania a stredného odborného vzdelávania.

Zdroje: www.index.sme.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Nízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili. Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo …

číst více
Školy budú povinne vyučovať environmentálnu výchovu

Školy budú povinne vyučovať environmentálnu výchovu

Kým doteraz bola podľa prieskumu environmentálna výchova vyučovaná ako súčasť obsahu niektorých z predmetov na 53% základných škôl, samostatne ako predmet bola vyučovaná iba na 5% základných škôl. O niečo lepší stav bol na gymnáziách, kde malo až 77% z nich environmentálnu výchovu zapracovanú ako súčasť obsahu predmetov. To sa však zmení a environmentálna výchova sa stane na …

číst více
Letný semester s vidinou návratu k normálu

Letný semester s vidinou návratu k normálu

Skúškové obdobie sa neodvrátiteľne a snáď i našťastie blíži ku koncu, čo prináša rozpravu o podobe letného semestra. Počas stále prebiehajúcej pandémie ostáva na zvážení pokračovať v opätovnom online vzdelávaní alebo nastoliť návrat do čias prezenčného vyučovania. Postoj, ktorý zaujala väčšina univerzít sa dá nazvať aj postupným návratom k prezenčnej výučbe. Na odporúčania ministra školstva ale i krízových štábov jednotlivých …

číst více