Aké zmeny prinesie schválená novela vysokoškolského zákona?

29. 3. 2022 | Aktuality

novela vysokoškolského zákonaPrijímanie novely zákona o vysokých školách prešlo strastiplnou cestou, no po dlhej diskusii došlo konečne k jej odobreniu. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) privítala schválenie novely a považuje ju za najviac proštudentskú úpravu legislatívy za posledných 20 rokov, ktorej zmeny pocíti každý jeden študent.

Hlavným cieľom prijatej novely má byť skvalitnenie a modernizácia vysokoškolského systému a motivácia pre študentov vybrať si vysokú školu na Slovensku.

Novela so sebou prináša naozaj veľa zaujímavých a dôležitých zmien. Poďme si niektoré predstaviť.

Pokuty za obchodovanie so záverečnými prácami

Zaplatenie si za záverečnú prácu či plagiátorstvo sa bude odteraz trestať ako zločin s názvom akademický podvod vzťahujúci sa na osoby, ktoré takúto prácu odovzdajú. Bude im hroziť strata titulu či ukončenie štúdia.

Pre firmy, organizácie či jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na sprostredkovaní či propagujú službu obchodovania so záverečnými prácami, hrozí stíhanie v rámci zločinu účasť na akademickom podvode. Tu hrozí pokuta do výšky až 50.000 eur. Zákon bol prijatý aj vďaka angažovanosti Nadácie Zastavme korupciu v spolupráci so ŠRVŠ. Prijatie zákona reaguje na skutočnosť, že ročne môže nečestnou cestou získať vysokoškolský titul až 15% absolventov.

Zníženie sumy za nadštandardné štúdium

Dôjde k zmene výpočtu školného za nadštandardné štúdium, ktoré sa nebude platiť v plnej sume ako tomu bolo doteraz, ale bude sa odvíjať od počtu kreditov v nadštandardnom štúdiu. Takto si študent kvôli jednému neukončenému predmetu či z dôvodu nutnosti opakovať štátnice nebude platiť stovky eur za dokončenie v neskoršom termíne, ale čiastka bude pomerne zodpovedať kreditovej záťaži.

Vzniknú mobilitné okná

Novela okrem iného prinesie novinku v podobe mobilitných okien, ktoré vytvárajú priestor v študijných plánoch študentov na absolvovanie zahraničnej mobility a možnosť prijatia zahraničných (hlavne ukrajinských) študentov.

Motivačné štipendium

O novoprijatom motivačnom štipendiu sme informovali v našom predošlom článku Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku. Na zisk štipendia do výšky až 9000 eur bude mať nárok akýkoľvek maturant, ktorí sa zapíše na dennú formu štúdia na ktorejkoľvek slovenskej vysokej škole.

Povinné poradenské centrá

Novovzniknuté poradenské centrá budú súčasťou každej vysokej školy a svojim študentom budú poskytovať okrem študijného, profesijného aj psychologické poradenstvo.

Skráti sa externé štúdium

Dôjde k zjednoteniu dĺžky externého štúdia s dĺžkou denného štúdia na štandardných päť rokov. Ku skráteniu má dôjsť, keďže sa aplikácia rozlišovania štandardnej dĺžky štúdia ukázala ako neefektívna.

Situácia na Ukrajine

Od osôb, ktorým bude udelený azyl z dôvodu konfliktu na Ukrajine, nebude vyžadované doložiť vzdelanie oficiálnymi dokumentmi, ale bude postačovať čestné prehlásenie a test všeobecných študijných predpokladov. Odôvodnením tohto kroku je skutočnosť, že utekajúc pred vojnou si študenti pravdepodobne nestihnú či zabudnú vziať potrebné dokumenty. K tomu bude týmto osobám odpustené školné.

Bolo prijatých aj niekoľko zmien, ktoré ovplyvnia systematické a akademické fungovanie univerzít a na základe ktorých dôjde k užšiemu prepojeniu akademickej obce s externým prostredím.

Zmeny týkajúce sa rektora

Rektor bude volený zhromaždením pozostávajúcim z členov senátu a správnej rady, a na jeho zvolenie bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, rovnako potrebná aj na jeho odvolanie. Novela priniesla významnú novinku pozostávajúcu z verejného vypočúvania uchádzačov na funkciu počas zasadnutia volebného zhromaždenia. Funkčné obdobie rektora je štyri roky a funkciu bude môcť vykonávať na rovnakej vysokej škole najviac v dvoch po sebe idúcich funkčných obdobiach.

Zmena v spôsobe obsadzovania pracovných miest

Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov, funkčných miest profesorov a docentov budú udeľované verejným výberovým konaním, čo má dosiahnuť lepšie a otvorenejšie nastavenie procesu vďaka verejnej kontrole.

Začlenenie študentov

Má dôjsť k väčšej participácii študentov pri rozhodovaní a fungovaní VŠ. Študentské zastúpenie v akademickom senáte verejnej VŠ má tvoriť aspoň jednu tretinu.

Študenti si budú môcť na fakultnej úrovni ustanoviť orgány študentskej samosprávy, kde sa budú riešiť študentsky relevantné záležitosti, a kde budú pomáhať kolegom s bežnými každodennými problémami.

Rýchlejšie hodnotenie projektov

Rozšíri sa spôsob posudzovania projektov výskumu a vývoja. Financie na projekt bude možné získať za podmienok plnenia merateľných ukazovateľov.

Novela prinesie aj mnoho ďalších zmien, kam patrí napríklad schvaľovanie rozpočtu verejnej VŠ akademickým senátom s odobrením správnej rady, definujú sa výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou, dôjde k zmene v zložení rady vysokej školy či k zmene v rozdelení akreditácií habilitačného a inauguračného konania.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 25. apríla 2022.

Zdroje: www.skolske.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

V pondelok dôjde na vysokých školách k prerušeniu vyučovania

V pondelok dôjde na vysokých školách k prerušeniu vyučovania

Rada vysokých škôl SR (RVŠ) vyzvala akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby dňa 21.febrúara 2022 prerušili vyučovanie ako znak rázneho nesúhlasu s prijatím novely zákona o vysokých školách. A počas rokovania Národnej rady SR o novele tohto zákona prehodnotili pokračovanie protestu. Doteraz avizovalo už viacero vysokých škôl prerušenie vyučovania ako znak podpory iniciatívy RVŠ. V niektorých prípadoch …

číst více
Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť  študentov pre trh práce

Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť študentov pre trh práce

Dopyt po odborných profesiách ako mäsiar/ka, murár/ka, obrábač/ka kovov, operátor/ka či krajčír/ka dámskych odevov nevie Slovensko dlhodobo pokryť. Na primalý záujem o štúdium odborov remeselného zamerania reaguje Trnavský samosprávny kraj, ktorý sa snaží študentov motivovať finančne, ale i ďalšími atraktívnymi benefitmi. Kraj sa v tomto roku rozhodol motivovať ašpirujúcich študentov, ktorí zvažujú výber jedného z ôsmich študijných …

číst více
Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

Máš aj ty dilemu, či zostať študovať doma na Slovensku alebo sa vydať za zmenou do zahraničia? Ver, že nie si jediná/jediný a takto uvažuje množstvo mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Mnohí sa tak už rozhodli a preto takmer 20 % vysokoškolákov zo Slovenska študuje v zahraničí. Toto číslo trápi už niekoľko …

číst více