Mýty a fakty o školských psychológoch

31. 7. 2022 | Študentský život

Školský psychológTéma duševného zdravia začala byť v posledných rokoch stále o niečo viac diskutovanejšou témou. Odbornej pomoci však nie je vôbec dostatok. Školský psychológ/ školská psychologička je odborným zamestnancom, ktorého služby by mali byť poskytované na každej škole. Na Slovensku je však len 500 školských psychológov na počet 3000 základných a stredných škôl. K tomu sa pozícia školského psychológa stále spája aj s rôznymi mýtmi a stereotypmi, ktoré však vôbec nie sú adekvátne.

Školský psychológ/školská psychologička je tu len v prípade problémov

Takýto mylný názor je snáď najrozšírenejší a vôbec nie je pravdivý. Samozrejme, riešenie problémov patrí ku kompetenciám školského psychológa, kedy by mal pomáhať pri riešení konfliktných situácií, správania problémových študentoch či negatívnych prejavoch správania. Jeho dosah by však mal byť omnoho širší. Práca zahŕňa aj činnosti na rozvoj, poradenstvo, spoznávania osobnosti a silných stránok „normálnych“ – bezproblémových študentov a študentiek. Školský psychológ/psychologička zohráva dôležitú úlohu aj pri rozvoji školy ako takej, prispieva postrehmi ku zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje poradenstvo vedeniu školy.

Školský psychológ/psychologička sa zaoberá len problémami spojenými so školou

Aj keď je to jeho primárnou úlohou, určite to nie je aj jedinou. Pomáha s problémami v škole, no aj s tými osobnými, ktoré nemusia mať so školou nič spoločné, ako napríklad problémy, s ktorými sa študent potyká doma. Taktiež, ako je vyššie zmienené, nejde len o tie negatívne javy. Školská psychológia môže napomôcť pri určení študijného systému a stratégie učenia sa, ktoré dokážu byť pre každého študenta v niečom odlišné.

Je tu len pre žiakov

Áno, ale opäť, nie len pre nich. Už v zákone SR je zadefinované, že školský psychológ pomáha nie len žiakom, ale aj rodičom a učiteľom. Školská psychologička by mala pracovať aj s celým kolektívom tried, učiteľmi a byť nápomocná aj rodičom. Každá škola má v niečom zaužívane svoje špecifické pravidlá, a preto sa aj práca školského psychológa môže čiastočne líšiť prípad od prípadu.

Školský psychológ je rozmarom dnešnej doby

Časy sa menia, a tomu zodpovedajú aj rozdielne potreby a problémy študentov v porovnaní s minulosťou. Často vyskytujúci sa názor hovorí, že študenti psychológa vlastne nepotrebujú, nemajú psychické problémy a sú len nejakí „rozmaznaní. O tom ako môže vyzerať zhoršujúce sa duševné zdravie sme informovali v našom príspevku: Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých).

Študenti sa chodia sťažovať na učiteľov

Miesto školského psychológa by malo byť neutrálne a zároveň by malo sprostredkovať bezpečné prostredie na zdôverenie sa aj v prípade, že ide o sťažnosť na učiteľa. Toto sa však podľa pozorovaní deje len minimálne, deti neprichádzajú  s potrebou žalovať na učiteľov či ich ohovárať. Málokedy spomínajú učebné techniky učiteľov a skôr ide o ich osobné a medziľudské témy.

Školský psychológ vlastne nič nerobí len sa rozpráva

Aj keď sa to tak môže javiť, rozhovor je v podstate hlavným diagnostickým prostriedkom a technikou pri riešení problémov, stanovení krokov a diagnózy. Preto nejde len o obyčajný rozhovor. Psychológ si všíma kontext a veci, ktoré sa môžu zdať nepodstatné a ľahko prehliadnuteľné. Správne viesť rozhovor taktiež nie je vôbec ľahké. Ak sa rozhovor javí ako ľahký až príjemný, je to znakom odbornej spôsobilosti psychológa.

Vyhľadanie psychológa znamená, že som zlyhal

Či ako študent alebo rodič. Nájsť odbornú pomoc sa môže javiť ako známka zlyhania. To však vôbec nie je pravda a vyhľadať odbornú pomoc by malo byť samozrejmosťou. Nabrať odvahu nechať si pomôcť je prejavom vnútornej sily. Nemusí ísť o krajné situácie. Častokrát je človek zaseknutý v bode, z ktorého nevidí cestu von. Aj v tom môže pomôcť školská psychologička. Rodičia môžu pociťovať ťažkosti nájsť si cestu k svojej ratolesti. Tu môže byť mediátorom práve školský psychológ.

Ak vyhľadám psychológa, budem na posmech

Opäť stereotyp, ktorí sa v spoločnosti objavuje. Podľa psychológov to však tak vôbec nie je. Deti vyhľadávajú školských psychológov/psychologičky skôr radi, zdôverujú sa im s osobnými situáciami v podobe rozchodov, lások, hlbších filozofických myšlienok o zmysle života a mnohého ďalšie.

Psychológ vyrieši akýkoľvek problém a to hneď

Posledným, no určite spomenutia hodným stereotypom je, že psychológ vyrieši všetko a hneď. Vyhľadanie pomoci u školského psychológa je len prvým krokom v dlhšom procese vyriešenia problému či osobnostného rozvoja. Tak ako iné veci aj takýto proces si vyžaduje čas, prácu a trpezlivosť.

Zdroje: www.eduworld.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Tabuizovaná téma duševného zdravia sa i keď pomaly, no postupne stáva diskutovanejšou a začína sa jej prikladať náležitá pozornosť. V priemere 1 z 5 dospievajúcich trpí určitými problémami spojenými s duševným zdravím. Preto určite nie sú namieste niekdajšie postoje nazerajúce na duševné zdravie mladistvých ako obyčajný efekt puberty a názor, že mladí z toho vyrastú, a ide len o ich výmysel. Mnoho duševných …

číst více
Peer Pressure – Nátlak rovesníkov

Peer Pressure – Nátlak rovesníkov

Peer pressure alebo nátlak rovesníkov je bohužiaľ úzko spätým fenoménom so školským prostredím. Ide o vplyv, ktorý majú na jednotlivca jeho rovesníci či už ide o kamarátov alebo ľudí v širšom okolí. Peer pressure vyvíja na jednotlivca tlak a vedome či podvedome ho núti robiť veci, ktoré by za iných okolností a z čisto vlastného presvedčenia neurobil. Dôvodov prečo jednotlivec nátlaku …

číst více
Koľko stojí vysokoškolský život?

Koľko stojí vysokoškolský život?

I keď je na Slovensku, na rozdiel od mnohých zahraničných krajín, štúdium na verejných vysokých školách v podstate „zadarmo“, pretože študent nemusí platiť školné, vysokoškolský život ostáva sám o sebe plný dodatočných výdavkov. Koronakríza ovplyvnila študentský život v rôznych oblastiach a nie je tomu inak ani v zárobkových možnostiach vysokoškolákov. Mnohí vysokoškoláci si popri štúdiu privyrábajú rôznymi brigádami, nárazovými …

číst více