S novoakreditovanými študijnými programami na ceste k európskym štandardom

12. 4. 2022 | Štúdium na vysokej škole

študijné programyUrčite netreba prehliadnuť, že tento rok sa pri podávaní prihlášok na vysokú školu výber rozšíril o rôzne zaujímavé novoakreditované študijné programy podľa európskych štandardov.

Slovenská akreditačná agentúra (SAAVŠ) akreditovala 74 nových študijných programov v 40tich odboroch vo všetkých troch stupňoch štúdia na vyžiadanie 16tich vysokých škôl. Všetky nové programy boli v procese akreditácie posúdené pracovnou skupinou, ktorej členmi boli domáci i zahraniční odborníci. Tí konkrétnu školu aj osobne navštívili. K tomu sa na práci každej pracovnej skupiny podieľal aj jeden študent.

Študentom sa po akreditácii naskytla zaujímavá paleta výberu. Vysoké školy reagujú na meniace sa štandardy a programy by mali zodpovedať novým požiadavkám, mali by byť otvorenejšie a uvádzať príklady povolaní potencionálneho uplatnenia v opise študijného programu.

Tu je výber len niektorých novoakreditovaných odborov:

Medzi novovzniknuté programy patrí napríklad lekárska mikrobiológiaimunológia, psychológia zdravia. Konkrétne tieto programy priamo reagujú na aktuálnu a náročnú situáciu Covid-19. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorí v tomto roku na bakalárskom stupni štúdia zdravotnícky, profesijne špecializovaný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda bude ponúkať program aplikovaná chémia s profesijným zameraním na uplatnenie v praxi.

Program reagujúci na digitalizáciu spoločnosti sa otvorí na Univerzite Mateja Bela pod názvom aplikovaná informatika vývoj softvéru.

Program riadenie softvéru v odbore kybernetiky bude ponúkaný Slovenskou technickou univerzitou.

Tu ponuka určite nekončí. Vysoká škola múzických umení v Bratislave akreditovala program divadelné umenie.

Ekonomická univerzita v Bratislave otvorí program financie, bankovníctvo a poisťovníctvo.

Za zmienku určite stojí aj zaujímavý akreditovaný program counseling akreditovaný pre Trnavskú univerzitu, ktorý sa zameriava na starostlivosť a sprevádzanie ľudí v núdzi, znevýhodnených či zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Pri akreditácii navrhovaných programov boli zohľadňované nové požiadavky akreditácií v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami, kam patrí zreteľnejší opis cieľov vzdelávania, naplnenia požiadaviek kvalifikačného rámca európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ako aj uvedenie príkladov povolaní, na ktorých výkon absolventi získajú kvalifikáciu. Rovnako bolo zohľadnené pre akreditovanie programu aj schopnosť zabezpečiť predmety dostatkom kvalifikovaných učiteľov a zabezpečenie potrebných podmienok na plnenie vyučovania.

Zákon očakáva, že vysoké školy upravia aj terajšie študijné programy do takej miery, aby spĺňali požiadavky zákona o kvalite a požiadavky akreditačných štandardov najneskôr k 1. septembru tohto roka. S týmto procesom pomáha vysokým školám aj samotná Akreditačná agentúra, ktorá im poskytuje podporu, usmerňuje vysoké školy seminármi a konzultáciami, čo minulý rok pozitívne ocenila aj OECD vo svojej správe k zlepšovaniu slovenských vysokých škôl.

Okrem akreditácie nových programov však došlo aj k opačnému postupu. Vysoké školy v minulom roku zrušili takmer tisíc študijných programov s ich odnožami, nakoľko nevykazovali perspektívu do budúcna, nebol o ne záujem, či sa ich rozhodli od septembra neotvoriť.

Najväčší počet akreditovaných programov bol na Univerzite Komenského v Bratislave, a to najmä v treťom stupni štúdia.

Zdroje: www.saavs.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Verejné, štátne či súkromné vysoké školy, koľko ich máme na Slovensku?

Verejné, štátne či súkromné vysoké školy, koľko ich máme na Slovensku?

Podľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2020 vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovalo v roku 2020 vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku 20 verejných vysokých škôl, 11 súkromných a 3 štátne vysoké školy. K tomu bolo na Slovensku oprávnených poskytovať vzdelanie aj päť zahraničných vysokých škôl. Najväčšie zastúpenie majú na Slovensku verejné vysoké …

číst více
Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

Školské prostredie prešlo v poslednom období najmä dôsledkom pandémie prehodnotením zaužívaných vzdelávacích postupov. S toľko zmieňovanou a významnou digitalizáciou sa za posledné desaťročia obmenila realita akademického sveta, ktorý sa premenil na prostredie naplnené pokročilými technológiami formujúcimi vzdelávanie. A aké budú teda univerzity budúcnosti – také, ktoré zvládnu kombinovať tradičné metódy vyučovania s tými netradičnými. Ak si chcú vysoké školy do …

číst více
Ako na dobrú prezentáciu - časť druhá

Ako na dobrú prezentáciu - časť druhá

Dobrá prezentácia je čím ďalej tým dôležitejším faktorom, či už ide o menšie prezentácie v škole, v práci alebo aj na medzinárodnej úrovni a napriek tomu na to mnohí zabúdajú. To, ako prezentácia pôsobí na divákov je kľúčovým elementom jej úspechu. Samozrejme tým nechceme zatrcaovať dôležitosť obsahu, ten je ale už vnímaný ako samozrejmosť pri …

číst více