Štipendium Martina Filka

17. 4. 2022 | Aktuality

Štipendium Martina Filka Štúdium na jednej z najlepších svetových univerzít určite nie je lacnou záležitosťou. Nejedného uchádzača určite odradí práve finančná náročnosť takéhoto kroku. Existujú však rôzne spôsoby ako si prilepšiť, kam patrí napríklad aj štipendium Martina Filka.

O štipendium Martina Filka má právo zažiadať akýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý je prijatý a následne zapísaný alebo už študuje na vysokej škole v zahraničí. Zahraničné štúdium musí zodpovedať slovenskému typu štúdia druhého alebo tretieho stupňa uskutočneného dennou formou v zmysle slovenskej právnej úpravy. K tomu je potrebné, aby sa konkrétna zahraničná vysoká škola umiestnila v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 či v rebríčku RePEc do 200. miesta vrátane.

Cieľom tejto formy štipendia je podporiť študentov zo Slovenska vo vzdelaní sa v zahraničí, no zároveň s ich podmieňujúcim záujmom následne uplatniť svoje vedomosti vo verejnej správe doma. Štipendium má dopomôcť k získaniu absolventov prominentných zahraničných vysokých škôl pôvodom zo Slovenska pre prácu v štátnej správe doma, a tým posilniť analytické kapacity kľúčových ministerstiev v tejto oblasti v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík a verejnej administratívy.

V rámci štipendia je možné získať financie na pokrytie študijných nákladov, kam spadá školné, náklady na život, cestovné, výdavky za nákup študijnej literatúry, zdravotné a cestovné poistenie. Štipendium je možné získať za obdobie v trvaní maximálne dvoch akademických rokov respektíve štyroch semestrov či šiestich trimestrov na zahraničnej univerzite. Na oplátku sa podporený študent zaviaže po doštudovaní k návratu na Slovensko a odpracovania troch rokov vo verejnej správe. Štipendijná schéma nesie formu bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená po odpracovaní troch rokov vo verejnoprávnom sektore.

Výberový proces pre udelenie štipendia pozostáva z dvoch kôl. Samotným kolám predchádza posúdenie adekvátnosti prihlášky a skontrolovanie splnenia kritérií pre jej zaradenie do výberového konania.

Prvé kolo je uskutočnené formou posúdenia žiadostí dvomi externými hodnotiteľmi, na základe štyroch indikátorov: umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education, celkové študijné náklady; ovládanie spracovania dát analytického a koncepčného myslenia; životopis a motivačný list.

Do ďalšieho kola postupuje deväť vybratých uchádzačov s najvyšším počtom bodov. Druhé kolo predstavuje osobný pohovor pred výberovou komisiou zostavenou zo zástupcov ministerstiev, Úradu vlády SR a Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť. Finálny počet vybratých uchádzačov závisí od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov.

Prihlášky je možné podávať elektronicky so všetkými naskenovanými prílohami do 3. mája 2022. V tomto roku sa výber realizuje na 28 možných pozíciách v ministerských analytických centrách a inštitútoch, na Úrade vlády SR a na Úrade priemyselného vlastníctva SR. K uprednostneniu budú mať bližšie oblasti ako matematika, štatistika a verejná politika.

V prípade, ak študent s prideleným štipendiom neodpracuje z vlastného pričinenia v štátnej správe aspoň tri roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie ukončením štúdia, na ktoré mu bolo poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatený diel sumy poskytnutého štipendia sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorú uplatňuje Fond na podporu vzdelávania na pôžičky študentom

Štipendium Martina Filka bolo v roku 2017 pomenované po hlavnom ekonómovi Ministerstva financií SR a riaditeľa Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií, ktorý sa riadil životným krédom „poslanie má každý z nás“, čo pre Martina Filka predstavovalo presadzovanie verejného záujmu občanov Slovenska a zdravé verejné financie. Štipendiu nadväzuje na grantový program M. R. Štefánika. Plánovaný objem finančných zdrojov vyčlenených na štipendium na akademický rok 2022/2023 je spolu 168 000 eur.

Zdroje: www.minedu.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Stav vysokých škôl v roku 2020 - v číslach

Stav vysokých škôl v roku 2020 - v číslach

Aký bol priemerný vek či plat vysokoškolského profesora, koľko študentov sa hlásilo na vysoké školy v roku 2020, a aký bol podiel mužov a žien? Tieto a obdobné zistenia reflektovala výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2020, ktorá taktiež poskytla medziročné porovnanie vysokých škôl na Slovensku s rokom 2019. V roku 2020 došlo k medziročnému nárastu počtu vysokoškolákov v porovnaní s rokom …

číst více
Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť  študentov pre trh práce

Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť študentov pre trh práce

Dopyt po odborných profesiách ako mäsiar/ka, murár/ka, obrábač/ka kovov, operátor/ka či krajčír/ka dámskych odevov nevie Slovensko dlhodobo pokryť. Na primalý záujem o štúdium odborov remeselného zamerania reaguje Trnavský samosprávny kraj, ktorý sa snaží študentov motivovať finančne, ale i ďalšími atraktívnymi benefitmi. Kraj sa v tomto roku rozhodol motivovať ašpirujúcich študentov, ktorí zvažujú výber jedného z ôsmich študijných …

číst více
Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

Zostaň študovať na Slovensku a môžeš získať štipendium

Máš aj ty dilemu, či zostať študovať doma na Slovensku alebo sa vydať za zmenou do zahraničia? Ver, že nie si jediná/jediný a takto uvažuje množstvo mladých Slovákov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Mnohí sa tak už rozhodli a preto takmer 20 % vysokoškolákov zo Slovenska študuje v zahraničí. Toto číslo trápi už niekoľko …

číst více