Študenti duálneho vzdelávania sa uplatnia o 25% lepšie

17. 12. 2021 | Aktuality

duálne vzdelávanieTakéto konštatovanie uviedol manažér projektu duálneho vzdelávania Milan Kuzma pri príležitosti záverečnej konferencie k národnému projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.

Duálne vzdelávanie je vnímané ako investícia a trend do budúcnosti. V našom staršom článku, Vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl, bolo poukázané na dlhoročné zanedbávanie odborného vzdelávania a na potrebu technicky a remeselne zručných absolventov na trhu práce.

Javí sa, že duálne vzdelávanie predstavuje pre študentov výhodu, nakoľko štatistiky ukazujú až o 25% lepšie uplatnenie dualistov v porovnaní so žiakmi bez tohto tipu štúdia. Študenti duálneho vzdelávania pracujú za vyššie mzdy, uplatňujú sa v odbore svojej prípravy a ich miera nezamestnanosti je nízka.

Duálne vzdelávanie predstavuje systém špecializovaného získania vzdelania a prípravy potrebnej na praktický výkon práce. Popri potrebnom teoretickom vzdelaní získava dualista aj vedomosti, schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon daného povolania. Ide o spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou vykonanou u konkrétneho zamestnávateľa. Takýto systém vzdelávania má dopomôcť k lepšiemu uplatneniu žiakov na trhu práce, v podnikoch a firmách. Systém má viesť k lepšej pripravenosti do života. Nevylučuje sa však ani následné pokračovanie absolventov duálneho vzdelávania na vysokoškolský stupeň štúdia.

Doterajšie konštatovania a výsledky vychádzajú z fungovania národného projektu Duálne vzdelávanie v časovom horizonte 2016-2021. Projekt čerpal financie a podporu vo výške 30 miliónov eur v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu bolo implementovať duálny systém vzdelávania do všetkých študijných a učebných odborov na to vhodných. Zatraktívniť a skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu, no malo ísť aj o zlepšenie prípravy majstrov, učiteľov či inštruktorov vhodných na plnenie úloh. Na základe projektu malo dôjsť k prehĺbeniu prepojenia medzi zamestnávateľom, strednou školou a žiakom.

V projekte bolo aktívnych 627 certifikovaných zamestnávateľov, 2872 pracovísk praktického vyučovania a 212 stredných škôl v systéme duálneho vzdelávania. Počet žiakov participujúcich v roku 2020/2021 bol 8414. K septembru 2021 bolo v programe evidovaných až 9613 žiakov.

I keď sa výsledky duálneho projektu a prepojenia žiak-stredná škola-zamestnávateľ ukážu až s odstupom času, výsledky, aj na základe vyššie zmieneného o 25% lepšieho vedenia si duálnych žiakov, vyzerajú sľubne a užitočným vie byť taktiež zblížene zamestnávateľov so strednými školami, keďže sa ich spolupráca pre budúcnosť javí ako veľmi potrebná.

Zdroje: www.skolske.sk