Študenti duálneho vzdelávania sa uplatnia o 25% lepšie

17. 12. 2021 | Aktuality

duálne vzdelávanieTakéto konštatovanie uviedol manažér projektu duálneho vzdelávania Milan Kuzma pri príležitosti záverečnej konferencie k národnému projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.

Duálne vzdelávanie je vnímané ako investícia a trend do budúcnosti. V našom staršom článku, Vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl, bolo poukázané na dlhoročné zanedbávanie odborného vzdelávania a na potrebu technicky a remeselne zručných absolventov na trhu práce.

Javí sa, že duálne vzdelávanie predstavuje pre študentov výhodu, nakoľko štatistiky ukazujú až o 25% lepšie uplatnenie dualistov v porovnaní so žiakmi bez tohto tipu štúdia. Študenti duálneho vzdelávania pracujú za vyššie mzdy, uplatňujú sa v odbore svojej prípravy a ich miera nezamestnanosti je nízka.

Duálne vzdelávanie predstavuje systém špecializovaného získania vzdelania a prípravy potrebnej na praktický výkon práce. Popri potrebnom teoretickom vzdelaní získava dualista aj vedomosti, schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon daného povolania. Ide o spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou vykonanou u konkrétneho zamestnávateľa. Takýto systém vzdelávania má dopomôcť k lepšiemu uplatneniu žiakov na trhu práce, v podnikoch a firmách. Systém má viesť k lepšej pripravenosti do života. Nevylučuje sa však ani následné pokračovanie absolventov duálneho vzdelávania na vysokoškolský stupeň štúdia.

Doterajšie konštatovania a výsledky vychádzajú z fungovania národného projektu Duálne vzdelávanie v časovom horizonte 2016-2021. Projekt čerpal financie a podporu vo výške 30 miliónov eur v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu bolo implementovať duálny systém vzdelávania do všetkých študijných a učebných odborov na to vhodných. Zatraktívniť a skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu, no malo ísť aj o zlepšenie prípravy majstrov, učiteľov či inštruktorov vhodných na plnenie úloh. Na základe projektu malo dôjsť k prehĺbeniu prepojenia medzi zamestnávateľom, strednou školou a žiakom.

V projekte bolo aktívnych 627 certifikovaných zamestnávateľov, 2872 pracovísk praktického vyučovania a 212 stredných škôl v systéme duálneho vzdelávania. Počet žiakov participujúcich v roku 2020/2021 bol 8414. K septembru 2021 bolo v programe evidovaných až 9613 žiakov.

I keď sa výsledky duálneho projektu a prepojenia žiak-stredná škola-zamestnávateľ ukážu až s odstupom času, výsledky, aj na základe vyššie zmieneného o 25% lepšieho vedenia si duálnych žiakov, vyzerajú sľubne a užitočným vie byť taktiež zblížene zamestnávateľov so strednými školami, keďže sa ich spolupráca pre budúcnosť javí ako veľmi potrebná.

Zdroje: www.skolske.sk

Ďalšie články k téme

Dištančná alebo prezenčná výučba? Študenti sa rozhodujú v petíciách

Dištančná alebo prezenčná výučba? Študenti sa rozhodujú v petíciách

Zachovať prezenčnú výučbu či presunúť vzdelávanie do online formy? To je diskusia v nejednej vysokoškolskej komunite. Túto rozpoltenosť odrážajú aj petície z rád študentov viacerých univerzít na Slovensku. Kým niektorí, pochopiteľne po sociálnej izolácii minulého akademického roka, požadujú prezenčnú výučbu, iní chcú presný opak. Takáto rozporuplná situácia nastala napríklad na Žilinskej Univerzite. Petícia na zachovanie prezenčnej formy …

číst více