Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť študentov pre trh práce

2. 4. 2022 | Aktuality

konkurencieschopnosť  študentov pre trh práce  Dopyt po odborných profesiách ako mäsiar/ka, murár/ka, obrábač/ka kovov, operátor/ka či krajčír/ka dámskych odevov nevie Slovensko dlhodobo pokryť.

Na primalý záujem o štúdium odborov remeselného zamerania reaguje Trnavský samosprávny kraj, ktorý sa snaží študentov motivovať finančne, ale i ďalšími atraktívnymi benefitmi. Kraj sa v tomto roku rozhodol motivovať ašpirujúcich študentov, ktorí zvažujú výber jedného z ôsmich študijných alebo učebných nedostatkových odborov na štrnástich stredných školách v kraji mesačným štipendiom vo výške 50 eur, bezplatným cestovaním prímestskými autobusmi a ubytovaním v župných internátoch.

Kraj dúfa v prilákanie mladých ľudí vybrať si jeden z nedostatkových odborov. Finančná motivácia v podobe štipendia bude poskytovaná vo vybraných odboroch počas prvého a druhého ročníka štúdia. Župa vyčlenila na tento účel 25 000 eur. K nedostatkovým profesiám bol zaradený aj odbor zdravotný asistent, o ktorí študenti prejavujú záujem, no pandémie ukázala, že zdravotníctvo potrebuje oveľa viac absolventov.

Taktiež má kraj dlhodobo ambíciu zlepšovať prepojenie vzdelávania na stredných školách s praxou, a tak zabezpečiť svojim absolventom konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Jedným z cieľov kraja je umožniť absolventom uplatnene na pracovnom trhu vďaka zlepšeniu ich kľúčových zručností už počas štúdia. Kraj poskytuje odborný výcvik formou praktického vyučovania vo vybraných odboroch priamo v niektorej z firiem pôsobiacej v danej oblasti. Príkladom sú študenti trojročného učebného odboru mäsiar, ktorí počas štúdia absolvovali praktické vyučovanie priamo v myjavskej firme Svan. V prípade absolventov odboru mäsiar bola študentom počas praxe poskytnutá finančná odmena za produktívnu prácu, každý mesiac potravinové balíčky a po ukončení štúdia bola absolventom automaticky ponúknutá trvalá pracovná zmluva. I napriek takýmto benefitom nie je o odbor záujem.

Rovnako vládne nezáujem aj o ďalšie nedostatkové remeslá. Jediná škola v kraji ponúkajúca odbor krajčír zo zameraním na dámske odevy má aktuálne odbor otvorení len pre štyri druháčky. V novom akademickom roku vedenie verí v prijatie aspoň piatich študentov.

Trnavský kraj zvyšuje konkurencieschopnosť mladých ľudí aj vďaka eurofondom získaných prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje vo výške štyri milióny eur, na základe ktorých realizuje od roku 2020 na 14 stredných školách svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rôzne projekty zamerané na zvýšenie čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti, ale i získanie podnikateľských zručností.

Projekty sú zacielené najmä na modernizáciu počítačových tried, mimoškolské aktivity študentov a doplnkové vzdelávanie pedagógov vrátane ich finančnej podpory. Boli vytvorené učiteľské kluby, kde sa doplnkovo dovzdelávajú pedagogickí odborní a zamestnanci a k tomu sú na základe finančnej motivácie vedení k predávaniu si skúseností zo zavádzania inovácií do školských procesov.

Okrem vyššie zmieňovaných akcií sú súčasťou projektu aj takzvané extra hodiny. Príkladom sú napríklad hodiny odbornej angličtiny pre zdravotníckych asistentoc či zlepšenie odbornej slovnej zásoby vo výučbe cudzieho jazyka so zameraním na rozvoj komunikačných a jazykových zručností.

I keď boli projekty limitované opatreniami spojenými s pandémiou, v školách boli postupne spúšťané aj nové krúžky, exkurzie a besedy v rámci mimoškolskej činnosti študentov.

O dôležitosti prepojenia vzdelávania s praxou informujú aj naše staršie príspevky, ktoré poukazujú napríklad na to, že študenti duálneho vzdelávania sa uplatnia o 25% lepšie či ďalší informuje práve o tom, že na trhu práce je vysoký dopyt po absolventoch odborných škôl.

Zdroje: www.skolske.sk, www.domov.sme.sk


benusova@vysokeskoly.cz